رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

معرفی مرکز

معرفي مرکز

 


تاريخچه مرکز بهداشت شهرستان شيراز:
استان فارس يکي از پيشگامان اجرای طرح فراگير نظام شبکه های بهداشت و درمان در سراسر کشور، بوده است. اين طرح، ابتدا برای نمونه در فسا به اجرا درآمد و از سال 1362 پس از آماده سازی منطقه، در شهرستان شيراز آغاز گشت.
از آنجائيکه اين مرکز از امکانات بالقوه ای جهت مديريت شبکه برخوردار بود، بعنوان "مرکز بهداشت شهرستان شيراز" انتخاب گرديد و واحدهای مختلف ستادی در مرکز بهداشت استان فارس، با تفکيک فعاليتهای شهرستان از استان، بصورت ادغام يافته در نظام شبکه ای کار خود را در مرکز بهداشت شهرستان شيراز با مديريت دکتر کريم نادر، از مجريان طرح نظام شبکه بهداشت و درمان فسا آغاز کردند.
پس از گذشت 8 سال، شهرستان شيراز از نظر نظارت بر امور بهداشتي به دو منطقه تقسيم شد و مرکز بهداشت شهرستان شيراز با عنوانهای شهدای انقلاب و شهدای والفجر، عهده دار مديريت و برنامه ريزی بهداشتي مناطق مذکور گرديد. اما به دليل کمبود امکانات فيزيکي، دوباره ادغام يافت و تا سال 1383 همچنان به فعاليت خود به صورت واحد ادامه داد. با افزايش جمعيت و گسترش شهرستان و مراکز بهداشتي درماني شهری و روستايي تحت پوشش و به منظور ارائه خدمات بهينه به مردم و رسيدگي بهتر به امور بهداشت و درمان در مراکز، مجددا در مردادماه سال 1384 به دو مرکز بهداشت شهدای والفجر و شهدای انقلاب تقسيم گرديد و نواحي تحت پوشش و مراکز تابعه مشخص شد.

اين مركز وظيفه اصلي هدايت، نظارت و پشتيباني واحدهای بهداشتي درماني تابعه «مركز بهداشتي درماني شهری – مركز بهداشتي درماني روستائي – پايگاه بهداشتي - خانه بهداشت» را به عهده دارد.

وظايف مركز بهداشت شهرستان :

جمع آوری، طبقه بندی و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه های مختلف بهداشتي، آمارهایحياتي و فعاليت واحدهای بهداشتي و تهيه گزارش
شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتي منطقه و پيگيری حل آنها
بررسي و شناخت بيماری های بومي و همه گيری ها
تهيه و ابـلاغ راهـكـارهـای اجـرايـي لازم بـرای اجـرای بـرنـامه های كشوری خدمات بهداشتي برای واحدهای تابعه
طراحي برنامه های بهداشتي متناسب با شرايط محـلـي برای حل مشكلات بهداشتي و مبارزه با بيماری های بومي و اپيدمي ها
بـرنـامـه ريـزی گـسـتـرش و راه انـدازی واحـدهـای بـهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين دسترسي سهل جامعه به خدمات بهداشتي
تدارك و پشتيباني فني، اداری و مالي خانه های بهداشت و مراكز بهداشتي درماني
انــجــام آزمــايــش هــای بــهــداشـتـي بـرای كـنـتـرل كـار آزمـايـشگاه های مراكز بهداشتي درماني تابعه و تشخيص های آزمايشگاهي
نظارت بر نحوه خدمات آزمايشگاهي، خدمات دندانپزشكي، خدمات پزشكي و ... در واحد های تابعه
ارزشيابي منظم خدمات ارائه شده در واحدها
جمع آوری و بررسي گزارش فعاليت واحد های تابعه و گزارش به مسئولين
پيگيری و جلب مشاركت مردم در بهبود خدمات، خودياری و ...
معرفي واحدهای عرضه خدمات در شهرها

آشنايي با وظايف و نحوه ارائه خدمات در مراكز بهداشتي درماني شهری

مركز بهداشتي درماني شهری :

اين واحد بر حسب تراكم جمعيت يك يا چند پايگاه بهداشت شهری حدود 60000 نفر جمعيت را تحت پوشش خواهد داشت و ضمن پذيرش بيماران معرفي شده از سوی پايگاه های بهداشتي، بيماراني را كه مستقيماً به مركز مراجعه مي كنند نيز مي پذيرند.
كاركنان شاغل در اين مراكز را معمولاً 2 نفر پزشك (يك نفر برای نظارت بر عملكرد پايگاه های بهداشتي و يك نفر برای ويزيت بيماران مراجعه كننده به مركز )، يك نفر دندانپزشك – دو نفر بهيار – يك نفر كاردان علوم آزمايـشگاهـي و در بـعضـي مـراكـز كـاردان راديـولـوژی تـشكـيـل مـي دهـند كه همگي به ارائه خدمات درماني مي پردازند.

وظايف اين مراكز به شرح ذيل ميباشد:
جمع آوری اطلاعات و آمار از واحدهای تحت پوشش ضمن آموزش رابطان بهداشت و بهره گيری از آنها برای جمع آوری اطلاعات بهداشتي
كنترل و اجرای برنامه ها در پايگاه ها
شركت در فعاليت های آموزشي
انجام آزمايشات پاراكلينيكي برای زنان باردار و بيماران
كمك به زنان و كودكان نيازمند مراقبت های ويژه معرفي شده از پايگاه های بهداشتي
بازديد از مدرسه ها و سنجش سلامت دانش آموزن توسط پزشك
پذيرش بيماران و در صورت لزوم ارجاع آنها به بيمارستان
ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در جمعيت تحت پوشش
انجام بررسي های ضروری برای شناخت بيماری های بومي منطقه و ...
ارائه خدمات كمك های اوليه، انجام تزريقات و پانسمان و ...
ارائه خدمات راديولوژی « در صورت وجود واحد راديولوژی فعال در مركز»
تبصره :

مركز بهداشتي درماني شهری ممكن است بخش هايي از روستاها يا خانه های بهداشت را نيز تحت پوشش داشته باشد كه به عنوان مركز بهداشتي درماني شهری و روستايي علاوه بر وظايف فوق اقدامات ذيل را به عهده خواهد داشت:

نظارت بر عملكرد خانه های بهداشت و جمع آوری اطلاعات آنها
اعزام تيم سيار به مناطق روستايي
ويزيت بيماران در خانه بهداشت توسط پزشك
آشنايي با وظايف و نحوه ارائه خدمات در پايگاه بهداشت شهری

پايگاه بهداشت شهری :

اولين واحد ارائه خدمات به جمعيت شهری در نظام شبكه های بهداشتي درماني كشور است و بطور متوسط جمعيتي حدود 12000 نفر را پوشش مي دهد
نيروی انساني بهداشتي در ماني واحد شامل :

يـك نـفر ماما جـهت گذاشتن I.U.D – تهيه پاپ اسمير و مراقبت های ويژه زنان باردار و موارد پيچيده
تنظيم خانواده
سه نفر كاردان بهداشت خانواده برای ارائه خدمات بهداشت مادر و كودك و بهداشت مدارس
يك نفر كاردان بهداشتي مرد « برای ارائه خدمات بهداشت و محيط و حرفه ای » و ... مي باشند
مشاركت در انجام طرح های تحقيقاتي
وظايف پايگاهها به شرح زير مي‌باشد :از مراکز درماني روستايي

جمع آوری آمار و اطلاعات حياتي و بهداشتي منطقه و جمعيت تحت پوشش
تشكيل گروهای داوطلب و شوراهای بهداشت
آموزش بهداشت جامعه در زمينه های گوناگون
مراقبت از زنان باردار
مراقبت از كودكان صفر تا 6 سال
تنظيم خانواده و گذاشتن I.U.D
تهيه پاپ اسمير
مراقبت از بهداشت دانش آموزان و نوجوانان
بهداشت محيط و مدارس
آموزش بهداشت دهان و دندان به زنان باردار و شيرده و دانش آموزان
آموزش تغذيه صحيح و استفاده درست از منابع غذايي در دسترس
ايمن سازی
مراقبت از بهداشت كارگران منطقه
بهداشت محيط كارگاهها
بهداشت محيط مكان های عمومي
بهداشت مراكز تهيه و توضيع مواد غذايي
مشاركت در آموزش دانشجويان
مشاركت در انجام طرحهای تحقيقاتي

 

آدرس مرکز بهداشت شهرستان شیراز(شهدای والفجر):

پل حر ـ خيابان ساحلي - جنب فرمانداری شيراز - مركز بهداشت شهرستان شيراز (شهدای والفجر)         کد پستي: 7135761147  

Email:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد