رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 30 خرداد 1397

آزمایشگاههای دیگر

آزمايشگاه فاضلاب:

   اين آزمايشگاه در زمينه های ذيل فعاليت دارد:

«آزمايشهای ميکروبي و شيميايي قابل انجام و اندازه گيری مربوط به فاضلاب»

آزمايشهای ميکروبيولوژی آزمايشهای فيزيکي و شيميايي
کليفرمهای کل COD PH
کليفرمهای دستگاه گوارش BOD E.C
استرپتوککهای مدفوعي اکسيژن محلول کدورت
انگلها(تک ياخته ها) کلرور رنگ
انگلها(کرمها) سولفات T.D.S
  نيترات مواد معلق
  نيتريت  
  Ca  
  Mg  
  دترجنت  
  Mn  
  Fe  
  فسفات  
  کلر آزاد  
  فلورايد  
  روی  
  مس  
  موليبديوم  

   آزمايشگاه آب و فاضلاب شهرستان شيراز آمادگي همکاری در زمينه اجرای  طرحهای تحقيقاتي مربوط به آب و فاضلاب (آزمايشهای ميکروبي، شيميايي و بيولوژيکي) مطابق با روشهای استاندارد مربوطه را دارد.

 

 

 

آزمايشگاه بيولوژيکي:

 

   فعاليت در زمينه شناسايي:

  1. تک ياخته های بيماريزا
  2. کرمها
  3. تک ياخته های آزاد زيست 

 

 

آزمايشگاه آلودگي هوا:

   در حال حاضر اين قسمت غير فعال مي باشد.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد