رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

واحد آمار

فعالیتهای واحد آمار

تعريف واحد:

واحد آمار يكي از واحدهای ستادی مركز بهداشت شهرستان شيراز مي باشد كه عهده دار جمع آوری، كنترل وجمع بندی آمارو اطلاعات عملكردی مراكز بهداشتي درماني شهری و روستايي تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان و ارسال آن به مراكز بالاتر مي باشد.

اهداف:
1- كنترل اطلاعات ثبت شده فعاليت های روزمره مراكز تحت پوشش؛
2- جمع آوری اطلاعات و آمار از عملكردهای مختلف مراكز؛
3- جمع بندی آمار و ارقام و ارسال آن به مراكز بالاتر؛
4- ارسال پس خوراندهای لازم به مراكز تحت پوشش؛
5- استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله؛
6- همكاری با ديگر واحدهای ستادی در جهت پيشبرد برنامه های آماری؛
7- آموزش نيروهای جديد و دانشجويان رشته های مختلف طبق برنامه تنظيمي.

فعاليت های اجرايي:
روش انجام فعاليت های اجرايي واحد آمار
به منظور دسترسي به موقع به آمار و ارقام مراكز مختلف تحت پوشش (مراكزروستايي- مـــراكزشهری - پايگاههای شهری) اين واحد با نظرمسئولين هر مركز اقدام به تعيين يك نفر از پرسنل هر مركز به عنوان رابط آماری نموده است كه رابطين آمار مي بايست در پايان هر ماه اطلاعات مـــــربوط به فعاليت های قسمت های مختلف تحت پوشش را جمع آوری نموده و پس از كنترل آن با دفاتر موجود اقدام به جمع بندی اطلاعات و ارقام در قالب فرم های مربوطه نمايد و به مركز بهداشت شهرستان ارسال نمايند.
در مراكـز شهـری و پايگـاه هـا ايـن اطلاعـات و ارقـام در چهـارم هـر مـاه و مراكز روستايي در پنجم هر ماه به مركز بهداشت شهرستان تحويل مي گردد. فرم های آماری در روز مقرر در واحد آمار كنترل و دريافت مي گردد. اين فرمها پس از دسته بندی و تفكيك بين پرسنل واحد آمار تقسيم گرديده و پس از كنترل نهايي اقدام به جمع بندی آنها مي نمايند.
پس از جمع بندی در قالب فرمهای آماری شهری - روستايي مركز بهداشت شهرستان و تاييد مسئولين واحدهای مختلف در پانزدهم هر ماه تحويل مركزبهداشت استان مي گردد.

همكاری با كميته مرگ و مير مادران باردار:
درجهت همكاری با كميته مرگ مادران باردار كليه موارد فوتي گزارش شده از بيمارستانها و دارالرحمه و پزشكي قانوني كه مشكوك به مرگ مادران باردار مي باشد طي نامه ای به كميته مرگ مادران جهت بررسي اعلام مي گردد.
همكاری در زمينه آموزش پرسنل بدو خدمت:
در جهت همكاری با برنامه آموزش پرسنل بدو خدمت اين واحد مطابق برنامه تنظيمي در هر دوره به مدت 2 ساعت اقـــدام به آموزش پرسنل جديدالورود مي نمايد كه آموزش توسط آقای حشمت الله پارسايي و خانم ژاله افتخاری صورت مي گيرد.
همكاری در زمينه آموزش دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي ودرماني:
اين واحد طبق برنامه تنظيمي در هفته به مدت 3 روز جمعا" 12 ساعت اقدام به آموزش دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني مي نمايد كه اين آموزش توسط آقای پارسايي و خانم ژاله افتخاری انجام مي گيرد.
همكاری در زمينه ارائه آمار به دانشجويان مختلف در زمينه تحقيق و پژوهش:
در اين ارتباط كليه دانشجويان و پژوهشگراني كه نياز به آمار و ارقام موجود در واحد آماردارند پس از ارائه معرفي نامه كتبي و ارجاع آنها توسط مديريت همكاری لازم توسط كارشناسان واحد آمار صورت مي گيرد.
همكاری در زمينه برطرف كردن نيازهای آمارو اطلاعاتي ارگانهای مختلف:
با توجه به نياز برخي ادرات وارگانها در سطح شهرستان و استان به اطلاعات موجود در اين واحد با ارجاع مكاتبات اداری آنها توسط مديريت محترم به اين واحد، اين واحد در اسرع وقت اطلاعات موجود را به ادرات مذكور بصورت كتبي ارائه مي نمايد.

طرح رايانه ای كردن فرم های آماری:
اين واحد به منظور بهره گيری از رايانه وتسريع در امور مربوط با برنامه ريزی به عمل آمده از سال 81 تا كنون، بتدريج فـــــرمهای آماری مربوط را در رايانه و با بهره گيری از برنامه EXCEL طرح ريـــــزی نموده است كه منجر به افزايش سرعت عمل درجمع بندی - استخراج شاخص های مربوط به فرمهای مختلف آماری شده است كه اين امربه تدريج برای فرم های آماری واحدهای ديگر در دست اجرا مي باشدكه نيازهای واحدها در ارتباط با دسترسي سريع و به موقع اطلاعات و آمار را برآورده مي نمايد . در راستای اجرای اين طرح موارد ذيل انجام گرديد:
1- فرمهای آماری بهداشت محيط و حرفه ای؛
2- فرمهای آماری بهداشت مدارس؛
3- فرم ارزشيابي بهورزان جهت ستاد هماهنگي.
همچنين فرم آماری واحد بهداشت دهان و دندان نيز در آينده طرح ريزی خواهد شد.

اجرای طرح های تحقيقاتي استاني و كشوری:

در جهت اجرای طرح تحقيقاتي بررسي اقتصادی واجتماعي خانوار فوت شدگان يك ماه تا 50 سال در سطح شهرستان شيراز تعداد 233 پرسشنامه مربوط به شهرستان تهيه و تنظيم و در حال پرسشگری در سطح شهر و روستا مي باشد.
همكاری با ادرات ثبت احوال شهرستان در جهت جمع آوری اطلاعات مواليد مراكز روستايي:
بدين منظور پس از تهيه فرم مربوطه و با دستورات مديريت مركز اطلاعات مواليد روستايي هر 15 روز يك بار جمع آوری و به ادارات ثبت احوال تحويل مي گردد.
همكاری با واحدهای مختلف ستادی در جهت تكميل اطلاعات مورد نياز واحدها بصورت موردی.