رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 28 آذر 1397

بهداشت مدارس

فعالیتهای واحد بهداشت مدارس


تعريف بهداشت مدارس


كودكان و نوجوانان بخش بزرگي از جمعيت پويا و آينده ساز كشورها را تشكيل مي دهند. دانش آموزان قشر عظيم آسيب پذير جامعه هستند كه مراقبت بهداشتي آنان اگـــر چه از نظر تعيين و درجه بندي اين نيازها در جوامــع مختلف يكسان نيست . اما اساسا براي همه دانـــــش آموزان مدارس صرفنظر از اختلافات نژاد آب و هوا و منطقه جغرافيايي مسائل همسان و نقطه نظرهاي مشتركي و جود دارد به طوری كه در اكثر كشـــــورهاي جهان مراقبت هاي بهداشتي دانش آموزان و آموزش آنها از اهم مسائل ويژه بهداشتي و مورد توجه اولياء امور بوده است.

ضرورت وجودي و فلسفه تشكيلات بهداشت مدارس ناشي از اين واقعيت است كه دانش آموزان كه اكثريت عظيمي از جمعيت را تشكيل مي دهنـد بـه دليـل كامـل نشـدن مهارتهـا و شرايـط سنـي آسيـب پذيـر در معرض ابتلا به بيماريهاي عفوني خطرناك حوادث سوانح و خشونت مي باشند و بنابـراين نياز به توجه و تامين بهداشت سلامت دارند كه اين امر در ارتقاء سطح بهداشت جامعه و مملكت عزيزمان نقش اساسي خواهد داشت.

با توجه به اينكه قريب بر 51 % از جمعيت ايران زير 19سال هستند تعداد زيادي از جمعيت در دوره هاي دبستان تا دبيرستان قرار مي گيرند و از آنجا كه دوران تحصيل همزمان با دوران سريــع و حساس رشد و تكامل جسمي و رواني مي باشد. لذا هر نوع انحراف از حالت طبيعي و سلامت در اين دوران بايد در اولين فرصت كشف و درمان گردد.

در اين ميان نقش اصلي را والدين بر عهده دارند و همگام با آنان مسئولين خدمات بهداشتي و درماني بخصوص متوليان بهداشت مدارس در اين وظيفه مهم سهيم مي باشند و به عهده ايشان است تا بتوانند با تشخيص سريع نقايص جسمي و رواني دانش آموزان را شناسائي و درمان نمايند و سعي نمايند تا آنچه كه استعداد و قابليت هاي دانش آموز رابه زحمت انداخته پيش بيني و بررسي شود و حالات مرضي كه منجـر به ناتواني يا بي استعدادي او شده شناسائي تا به هدفي كه رسيدن به تامين بهترين فرم تطابق مدرسه با امكانات موجود وتوان هر دانش آموز است برسيم انشاءا…

پس سرمايه گذاري جوامع در امر سلامت و آموزش دانش آموزان امري زير بنائي تلقي مي گردد.

ادامه مطلب: فعالیتهای واحد بهداشت مدارس