رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

امور اداری و کارگزینی

واحد امور اداری و کارگزینی

نمونه وظايف و مسؤوليت ها


1- رئيس اداره امور اداري:
- نظارت بر تنظيم اسناد كارگزيني، دبيرخانه، مرخصي ها؛
- انجام امور پرسنلي كاركنان (صدور و ابلاغ ماموريت، مرخصي ها، معذوريت و ...)؛
- نظارت بر نظم و انضباط اداري كاركنان مركزي و محيطي؛
- نظارت بر كنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقليه؛
- بررسي و رسيدگي به تخلفات و مشكلات اداري كاركنان.


2- كارگزيني:
- تهيه كليه احكام كارگزيني؛
- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل؛
- تشكيل جلسات كميته فرعي طبقه بندي مشاغل و تنظيم صورتجلسات؛
- پاسخگويي به مكاتبات اداري؛
- تهيه گزارشات آماري مورد درخواست رياست واحد يا مديريت منابع انساني؛
- اجراي صحيح ارزشيابي ساليانه كاركنان و انجام كليه امور اداري مربوطه؛
- اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درمان و كارشناسان ستادي؛
- اجراي امور مربوط به مرخصي كاركنان؛
- پي گيري امور مربوط به آموزش كاركنان و هماهنگي با رابط آموزشي؛
- امور مربوط به مشمولين طرح نيروي انساني پزشكان و پيراپزشكان و پيام آوران بهداشت و ضريب K؛
- انجام امور بازنشستگي؛
- پي گيري و انجام امور نقل انتقالات؛
- ساير امور محوله.


3- دبيرخانه:
- ثبت نامه هاي صادره و وارده در دفتر انديكاتور و كامپيوتر؛
- كنترل و ارسال نامه هاي وارده از دبيرخانه به مقصد؛
- ثبت احكام حقوقي در دفاتر مربوطه؛
- ساير امور محوله.

4- بايگاني:
- حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق، اسناد و مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بايگاي و تهيه فهرست مربوط بر اساس روش تعيين شده؛
- پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور؛
- تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق.

5- ماشين نويسي:
- ماشين كردن نامه ها و يادداشتهاي اداري از روي پيش نويسهاي خطي؛
- ماشين كردن بخشنامه ها و يادداشت ها، گزارشها و مقالات و نامه هاي چاپي؛
- ماشين كردن احكام استخدامي كاركنان؛
- مقابله مطالب ماشين شده با نسخه اصلي و تصحيح آنها در صورت لزوم؛
- ماشين كردن مطالب اداري و فني و دقيق.