رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

شنبه, 29 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

بهداشت حرفه ایی

فعالیت های بهداشت حرفه ای

فعاليتهاي واحد بهداشت حرفه اي:

1. نظارت و برنامه ريزي فني و اداري كادر تحت سرپرستي و آگاهي لازم از وضعيت مربوطه به آنها.

2. انجام مطالعات به منظور آگاهي از وضعيت بهداشت حرفه اي محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه اي صاحبان مشاغل در شاخه صنعت معدن، كشاورزي، خدمات و جمع آوري اطلاعات لازم از سازمانها و ارگانهاي زيربط.

3. پيگيري عمليات اجرايي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و مسموميت ناشي از كار از طريق نظارت بر انجام معاينات دوره اي.

4. آگاهي از مواد اوليه مصرفي، مواد بينابيني توليد شده مواد اوليه و روشهاي توليد حرف مختلف به منظور شناسايي عوامل زيان آور محيط كار.

5. شناخت عوامل زيان آور محيط كار كه به نحوي به سلامت جسمي و رواني و اجتماعي شاغلين لطمه وارد مي سازد از طريق بازرسيهايي كه از كارگاهها و كارخانجات به عمل مي آيد.

6. بررسي و شناخت كارهاي سخت و زيان آور در حرف گوناگون و تعيين الويت جهت برنامه هاي در دست اقدام .

7. نظارت بر فعاليت خانه هاي بهداشت كارگري و حسن اجراي دستورالعملهاي بهداشتي.

8. نظارت بر فعاليت كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار و پيگيري تشكيل كميته هاي مذكور در كارخانجات مشمول .

9. تشكيل دروره هاي آموزشي و باز آموزي كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در كارخانجات و پزشكان دوره ديده طب كار

10. نظارت بر تأمين آب آشاميدني سالم وبهداشتي محيط كار و جمع آوري و دفع صحيح بهداشتي زباله و فاضلابهاي واحدهاي توليدي و همچنين تسهيلات و تأسيسات بهداشتي محيط كار.

11. صدور تأييديه بهداشتي با توجه به استعلام ارگانها و سازمانهاي ذيربط در مراحل دريافت مجوز.

12. اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت با همكاري واحد آموزش بهداشت.

13. همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مركز بهداشت با توجه به دستورالعملهاي ستادي.

14. نظارت بر فعاليت شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات طب كار و بهداشت حرفه اي.