رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 30 خرداد 1397

فعالیتهای فناوری

واحد کامپيوتر و فن آوری اطلاعات

شرح  وظايف:

 1- وظايف کارشناس IT :

1-1- وظايف کارشناس IT در رابطه با مديريت IT:

1-1-1- حضور در جلسات ماهيانه کارشناسان IT

(در اين جلسات بايد گزارشهايي در مورد تقاضاها، فاكتورهاي مربوط و گزارش مالي به مديريت تحويل داده و نيز فرم به روزآوري شناسنامه كامپيوتري را نيز تحويل دهد)

1-1-2- شركت در دوره هاي آموزشي توجيهي و بازآموزي

1-1-3- حفظ و نگهداري و به روز درآوري فايلهاي تاريخچه اي

 

 1-2- وظايف کارشناس IT در رابطه با واحد مربوط

1-2-1. گزارش عملكرد فصلي

1-2-2. مشاوره با مديريت مربوط جهت خريد، تعمير و به روزآوري تجهيزات IT

1-2-3. انجام مراحل كارشناسي فني خريد، تعمير و به روزآوري تجهيزات IT (در سطح غيرتخصصي)

1-2-4. كنترل كيفيت خريد، تعمير و به روزآوري تجهيزات IT (در سطح خدمات شركتهاي خصوصي)

 

 2- وظايف مديريت IT:

 4-1- گزارش عملكرد فصلي و ساليانه از تمام واحدها

(اين گزارش به معاونت هاي پژوهشي– پشتيباني و رياست دانشگاه تحويل داده شود)

4-2- ارائه ليست ماهيانه مشخصات فني و قيمت تجهيزات IT مرغوب و مورد تاييد به کارشناسان IT (مشخص كردن شرايط شركتهاي خصوصي طرف قرارداد)

4-3- ارزشيابي عملكرد کارشناس IT به صورت 3 ماهه (اين شاخص ها در انتهاي طرح مشخص شده است تا بر اساس آن ميزان اضافه كار کارشناسان IT مشخص شود)

4-4- ارزشيابي عملكرد مالي واحد مربوط

4-4-1- خريد در محدوده قابل قبول قيمت بازار

4-4-2- خريد در محدوده سقف مجاز

تبصره: در صورت رعايت موازين 4-4-1 و 4-4-2 سقف خريد واحد مربوطه 25% افزايش مي يابد.

تبصره: در صورت عدم رعايت موازين 4-4-1 و 4-4-2 سقف خريد واحد مربوطه 20% كاهش مي يابد.

4-5- برگزاري جلسات 6 ماهه با مديران و رؤساي شبكه ها (در نيمه دوم ارديبهشت و نيمه دوم آبان ماه هر سال)

 

3-وظايف واحد مربوط:

5-1- در قبال کارشناس IT

5-1-1- اولويت دادن کارشناس IT براي شركت در دوره هاي ICDL

5-1-2- قرار دادن يك كامپيوتر در اختيار کارشناس IT

5-1-3- كليه امور به IT در واحد مربوطه با هماهنگي کارشناس IT انجام گيرد.

 

5-2- در قبال مديريت IT:

5-2-1- ارسال گزارش کارشناس IT  به مديريت IT:

5-2-2- شركت مديران واحدها و رؤساي شبكه ها در جلسات 6 ماهه مديريت IT (كه در ارديبهشت ماه و آبان ماه هر سال برگزار مي شود)

 

4- شاخص هاي ارزشيابي کارشناس IT (مذكور در بند 4-3)

6-1- حضور مرتب در جلسات ماهيانه

6-2- تكميل و ارائه فرمهاي شناسنامه تجهيزات

6-3- ارائه گزارش ها و فاكتورها

6-3-1- تطبيق اجناس خريداري شده با استانداردهاي فني تعيين شده از سوي مديريت IT

6-3-2- هزينه خريدها در محدوده قابل قبول قيمت بازار باشد.

6-3-3- نيازسنجي لازم انجام شده باشد.

6-3-4- ارزشيابي واحد مربوطه (شاخص هاي ذيل فرآيند عملكردهاي کارشناس IT در واحد مربوطه را مشخص مي كند كه با ميزان خوب – متوسط و يا ضعيف مشخص مي شود.

 الف: ميزان پي گيري.

ب: سرعت عمل.

ج: نحوه برخورد ارزشيابي مهارت هاي شغلي بصورت فصلي توسط مديريت IT

 گزارش هاي مربوط به خريد تجهيزات رايانه اي شامل: كپي فرم هاي تكميل شده 6،5،4،2،1 و كپي فاكتورهاي خريد.

فـرم گـزارش تـعمـيـرات و فـرمـهـاي تـكـمـيـل شـده مـربـوط به شناسنامه دار كردن تجهيزات رايانه اي.

فرم گزارش وضعيت نرم افزارهاي فعال يا غيرفعال موجود در واحد.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد