رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 30 خرداد 1397

واحد کامپيوتر و فن آوری اطلاعات


  کارشناس IT:

1- وظايف رابط IT :
1-1- وظايف رابط IT در رابطه با مديريت IT:
1-1-1- حضور در جلسات ماهيانه رابطين IT
(در اين جلسات بايد گزارشهايي در مورد تقاضاها، فاكتورهاي مربوط و گزارش مالي به مديريت تحويل داده و نيز فرم به روزآوري شناسنامه كامپيوتري را نيز تحويل دهد)
1-1-2- شركت در دوره هاي آموزشي توجيهي و بازآموزي
1-1-3- حفظ و نگهداري و به روز درآوري فايلهاي تاريخچه اي
1-2- وظايف رابط IT در رابطه با واحد مربوط
1-2-1. گزارش عملكرد فصلي
1-2-2. مشاوره با مديريت مربوط جهت خريد، تعمير و به روزآوري تجهيزات IT
1-2-3. انجام مراحل كارشناسي فني خريد، تعمير و به روزآوري تجهيزات IT (در سطح غيرتخصصي)
1-2-4. كنترل كيفيت خريد، تعمير و به روزآوري تجهيزات IT (در سطح خدمات شركتهاي خصوصي)
2- وظايف مديريت IT:
4-1- گزارش عملكرد فصلي و ساليانه از تمام واحدها
(اين گزارش به معاونت هاي پژوهشي– پشتيباني و رياست دانشگاه تحويل داده شود)
4-2- ارائه ليست ماهيانه مشخصات فني و قيمت تجهيزات IT مرغوب و مورد تاييد به رابطين IT (مشخص كردن شرايط شركتهاي خصوصي طرف قرارداد)
4-3- ارزشيابي عملكرد رابط IT به صورت 3 ماهه (اين شاخص ها در انتهاي طرح مشخص شده است تا بر اساس آن ميزان اضافه كار رابطين IT مشخص شود)
4-4- ارزشيابي عملكرد مالي واحد مربوط
4-4-1- خريد در محدوده قابل قبول قيمت بازار
4-4-2- خريد در محدوده سقف مجاز
تبصره: در صورت رعايت موازين 4-4-1 و 4-4-2 سقف خريد واحد مربوطه 25% افزايش مي يابد.
تبصره: در صورت عدم رعايت موازين 4-4-1 و 4-4-2 سقف خريد واحد مربوطه 20% كاهش مي يابد.
4-5- برگزاري جلسات 6 ماهه با مديران و رؤساي شبكه ها (در نيمه دوم ارديبهشت و نيمه دوم آبان ماه هر سال)
3-وظايف واحد مربوط:
5-1- در قبال رابط IT
5-1-1- اولويت دادن کارشناس IT براي شركت در دوره هاي ICDL
5-1-2- قرار دادن يك كامپيوتر در اختيار کارشناس IT
5-1-3- كليه امور به IT در واحد مربوطه با هماهنگي کارشناس IT انجام گيرد.
5-2- در قبال مديريت IT:
5-2-1- ارسال گزارش کارشناس IT به مديريت IT:
5-2-2- شركت مديران واحدها و رؤساي شبكه ها در جلسات 6 ماهه مديريت IT (كه در ارديبهشت ماه و آبان ماه هر سال برگزار مي شود)
4- شاخص هاي ارزشيابي کارشناسانين IT (مذكور در بند 4-3)
6-1- حضور مرتب در جلسات ماهيانه
6-2- تكميل و ارائه فرمهاي شناسنامه تجهيزات
6-3- ارائه گزارش ها و فاكتورها
6-3-1- تطبيق اجناس خريداري شده با استانداردهاي فني تعيين شده از سوي مديريت IT
6-3-2- هزينه خريدها در محدوده قابل قبول قيمت بازار باشد.
6-3-3- نيازسنجي لازم انجام شده باشد.
6-3-4- ارزشيابي واحد مربوطه (شاخص هاي ذيل فرآيند عملكردهاي کارشناس IT در واحد مربوطه را مشخص مي كند كه با ميزان خوب – متوسط و يا ضعيف مشخص مي شود.
الف: ميزان پي گيري.
ب: سرعت عمل.
ج: نحوه برخورد ارزشيابي مهارت هاي شغلي بصورت فصلي توسط مديريت IT
گزارش هاي مربوط به خريد تجهيزات رايانه اي شامل: كپي فرم هاي تكميل شده 6،5،4،2،1 و كپي فاكتورهاي خريد.
فـرم گـزارش تـعمـيـرات و فـرمـهـاي تـكـمـيـل شـده مـربـوط به شناسنامه دار كردن تجهيزات رايانه اي.
فرم گزارش وضعيت نرم افزارهاي فعال يا غيرفعال موجود در واحد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد