رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

شنبه, 29 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

بهداشت خانواده

فعالیت های بهداشت خانواده

واحد بهداشت خانواده

هدف بهداشت خانواده:

تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده از طريق ارائه خدمات بهداشتي به گروه آسيب پذير جامعه (زنان در گروه سني 49-10 ساله - كودكان زير 6 سال و سالمندان) ‌مي باشد.

برنامه هاي بهداشت خانواده شامل موارد زير مي باشند:

كودكان

تنظيم خانواده

مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

ميانسالان

سالمندان

برنامه كودكان

1- مراقبت از كودكان از بدو تولد تا 6 سالگي؛

2- برنامه مانا (مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال)‌؛

3- پايش رشد كودكان؛

4- ترويج تغذيه با شير مادر (بازديد از بيمارستانها وزايشگاهها، بازديد از مراكز صدور كوپن شير مصنوعي، برگزاري كارگاههاي آموزشي با همكاري كميته ترويج تغذيه با شير مادر)؛

برنامه تنظيم خانواده

1- آموزش مدد جويان كميته امداد، داوطلبان سلامت، دانش آموزان دبيرستاني، مراجعان به مراكز آموزش قبل از ازدواج؛

2- افزايش پوشش تنظيم خانواده؛

3- افزايش جلب مشاركت مردم در برنامه هاي تنظيم خانواده؛

4- تامين وسايل پيشگيري از بارداري و توزيع به موقع آن در مراكز شهري و روستايي؛

5- بازديد از مراكز N.S.V و TL؛

6- نظارت


برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران
هدف ارتقاء سطح سلامت مادران، ايجاد زايمان ايمن، كاهش مرگ و مير نوزادان و يا مرده زايي؛

1- آموزش كاركنان و زنان باردار، مدد جويان كميته امداد، دانشجويان؛

2- بررسي علت مرگ و مير مادران؛

3- پيشگيري از زايمان زودرس؛

4- نظارت (بر بيمارستان ها، ماما روستاها و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي)؛

5- جمع آوري، جمع بندي و تجزيه و تحليل آمارها؛

6- تهيه پمفلت و جزوه هاي آموزشي؛

7- تامين مكمل هاي دارويي؛

8- بررسي مرگ مادران و تشكيل كميته؛

9- ترويج زايمان ايمن و تشكيل كميته؛

10- پيشگيري از هيپوترمي و مرگ نوزادن؛

11- بازآموزي ماما روستاها و در دسترس قرار دادن وسايل مورد نياز آنان.

 

برنامه ميانسالان
هدف كلي: افزايش آگاهي و سلامت زنان

1- آموزش؛

2- افزايش پوشش پاپ اسمير؛

3- پيگيري موارد مشكوك؛

4- افزايش آگاهي زنان نسبت به انجام Self breast exam؛

5- ارجاع موارد مشكوك به پاتولوژيست؛

6- ارجاع زنان براي انجام ماموگرافي و يا سونوگرافي؛

7- تشكيل پرونده سبا براي زنان 45 تا 60 سال؛

8- نظارت.

 

برنامه سالمندان
افزايش طول عمر انسانها و اضافه شدن جمعيت سالمندان يكي از دستاوردهاي قرن 21 بوده است.

اين پديده ناشي از بهبود شرايط بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي، كاهش مرگ و مير، افزايش اميد به زندگي
و اعمال سياست كنترل مواليد مي باشد.

هدف: افزايش آگاهي خانوارها در خصوص تغييرات ناشي از سالمندي- پوكي استخوان- تغذيه – يائسگي
و بهداشت رواني و شيوه زندگي سالم با استفاده از 4 جلد كتاب شيوه زندگي سالم در سالمندي مي باشد.

1- آموزش كاركنان رده هاي مختلف- خانوارها و سالمندان؛

2- برگزاري كلاسهاي بازآموزي؛

3- بازديد از مراكز نگهداري سالمند؛

4- بزرگداشت روز جهاني سالمند و تشويق كاركنان فعال در برنامه سالمندان؛

5- تجزيه و تحليل علل مرگ و مير سالمندان؛

6- انجام طرح تحقيقاتي بررسي وضعيت سالمندان در مراكز نگهداري سالمند؛

7- نظارت.