رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

بهداشت محیط

فعالیت های بهداشت محیط

واحد بهداشت محيط

بهـداشـت محيـط عبارت اسـت از کنتـرل عواملى از محيط زندگى که به گونه اى بر روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تاثير مى گذارند.

ارتقاء سلامت و نقش مؤثر كنترل عوامل محيطي در آن از مباحثي بوده كه از گذشته دور سيستمهاي بهداشتي و درماني به دنبال آن بوده اند. در اين بين استانداردهاي محيط سالم و تبيين شرايط زيست محيطي مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظايف و رسالتهاي اصلي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي به شمار مي رود. لزوم بررسي و شناخت كامل مخاطرات محيطي و در نظر گرفتن يك تهديدات سنتي و مدرن هنگامي خود را مي نماياند كه بدانيم بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان دسترسي به آب آشاميدني سالم ندارند و حدود 350 ميليون نفر از امكانات بهسازي محيط زندگي برخوردار نمي باشند. مسائلي از اين قبيل باعث مي شود تا اهميت نقش بهداشت محيط در كنترل بيماريها و ارتقاء سلامت مشخص گردد.

آشنايي با اورژانس بهداشت محيط شيراز: نظارت بر مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماکن عمومي با استفاده از پرسنل موجود در حداقل زمان ممکن، از اهداف مهم و اوليه بهداشت محيط مي باشدکه با راه اندازی مرکز فوريت های بهداشت محيط از دی ماه سال 81 اين امر با جديت بيشتری دنبال شد. در حال حاضر واحد بهداشت محيط شهرستان شيراز، همه روزه از ساعت 8 لغايت 20 با اختصاص دو شماره تلفن 23023030 و 2354731 پاسخگوی رسيدگي به شکايات شهروندان در کوتاه ترين زمان ممکن مي باشد.

شرح وظايف و فعاليتهاي واحد بهداشت محيط:

1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛

2. كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛

3. كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛

4. كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛

5. اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها؛

6. معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛

7. بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛

8. بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامهاي سونا؛

9. بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط؛

10. بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

11. بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛

12. رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛

13. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه؛

14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري؛

15. كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب؛

16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛

17. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارهاي طبق دستورالعملهاي مربوطه؛

18. بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

19. بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه؛

20. كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛

21. شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي؛

22. آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛

23. آموزش بهداشت دانشجويان در مقاطع پزشكي و پيراپزشكي؛

24. نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي و سايت جمع آوری و دفع زباله های شيراز؛

25. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي؛

26. نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف؛

27. تاسيس شورای حل اختلاف ويژه امور بهداشتي؛

28. تاسيس اورژانس بهداشت محيط؛

29. اجرای طرح ضريت؛

30. اجرای طرح شهر سالم؛

31. اجرای روستای سالم؛

32. بهسازی محيط روستا؛

33. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامين اجتماعي شهرستان؛

34. نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبريزگاهها و ... ) مركز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مفامات ذيربط؛

35. راهنماي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛

36. اجراي ساير دستورات مقام مافوق در زمينه اي مربوط به بهداشت محيط؛

37. اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت؛

38. اجرای طرح امنيت غذا؛

39. اجرای طرح بيسج سلامت نوروزی؛

40. بازديد و نظارت از استخرهای شنا؛

41. جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛

42. تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط.

 

 

آئين نامه بهداشت محيط

مقدمه:‌
كنترل‌ عوامل‌ محيطي‌ در ارتقاي‌ سلامت‌ انسان‌ نقش‌ اساسي‌ و كليدي‌ دارد و آلاينده‌ هاي‌ محيط كه‌ از تنوع‌، گستردگي‌ و پيچيدگي‌ خاصي‌ برخوردارند مي‌ توانند هر سه‌ بعد جسمي‌ ، رواني‌ و اجتماعي‌ سلامت‌ انسان‌ را با خطر مواجه‌ سازند.
امروزه‌ بيشتر اين‌ آلاينده‌ ها زائيده‌ فعاليتهاي‌ روز مره‌ و يا فعاليتهاي‌ ويژه‌ انسانها نظير علوم‌ ، فنون‌ ،صنايع‌ و ارتقاي‌ سطح‌ فناوري‌ مي‌ باشند كه‌ در روند توليد آنها گاه‌ علم‌ و اراده‌ انسان‌ بصورت‌ عمدي‌دخالت‌ داشته‌ و گاهي‌ نيز ناشي‌ از عدم‌ آگاهي‌ و اطلاع‌ از پيامدهاي‌ نو هستند.
حفظ و صيانت‌ از محيط مستلزم‌ انضباط و رعايت‌ نظم‌ اجتماعي‌ است‌ و ضمانت‌ اجرايي‌ آن‌ نيز وجود قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ قوي‌ و محكمي‌ است‌ كه‌ اجراي‌ آنها ميتواند آثار سوء و زيانبار آلودگي‌ هاي ‌محيطي‌ را به‌ حداقل‌ ممكن‌ برساند.
در كشور ما قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ متعددي‌ در زمينه‌ آب‌ ، هوا ، فاضلاب‌ ، مواد غذايي‌ ، اماكن‌ و موارد تخلف‌ زيست‌ محيطي‌ وجود دارد كه‌ اغلب‌ آنها با بهداشت‌ محيط مرتبط مي‌ باشند. لكن ‌تعدادي‌ معدودي‌ از آنها بعنوان‌ پشتيبان‌ اصلي‌ پيشبرد اهداف‌ بهداشت‌ محيط هستند كه‌ ذيلا به‌ آنها اشاره‌ و متن‌ اصلي‌ آئين‌ نامه‌ ها و قوانين‌ جهت‌ استفاده‌ كاربران‌ محترم‌ ارائه‌ خواهد گرديد.

آئين‌ نامه‌ بهداشت‌ محيط
اين‌ آئين‌ نامه‌ در تاريخ24/4/1371 به‌ تصويب‌ هيئت‌ محترم‌ وزيران‌ رسيده‌ و در حقيقت‌ رئوس‌ وظايف ‌و فعاليتهاي‌ بهداشت‌ محيط كشور را تبيين‌ نموده‌ است .

قانون‌ مواد خوردني‌ ، آشاميدني‌ و آرايشي‌ و بهداشتي‌ مصوب‌ تير ماه‌1346
اين‌ قانون‌ مشتمل‌ بر 18 ماده‌ است‌ كه‌ ماده‌13 آن‌ نحوه‌ كنترل و برخورد با متخلفين‌ مراكز تهيه‌ ،توزيع‌ ، نگهداري‌ ،فروش‌ و حمل‌ و نقل‌ مواد خوردني‌ ، آشاميدني‌ ، آرايشي‌ و بهداشتي‌ و اماكن ‌عمومي‌ را مشخص‌ مي‌ سازد.

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌13 قانون‌ مواد خوردني‌ ، آشاميدني‌ و آرايشي‌ و بهداشتي‌ مصوب 13/9/1379 مجلس محترم شورای اسلامي
در اين‌ قانون‌ آئين‌ نامه‌ ماده‌13 تكميل‌ و اصلاحات‌ لازم‌ در آن‌ بعمل‌ آمده‌ است.

وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي
درمان و آموزش پزشكي در اجراي بند (2) ماده (1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ـ درمان و هيئت محترم وزيران در جلسه مورخه 24/4/71 بنا به پيشنهاد شماره 1320 مورخه 11/2/70 وزارت بهداشت- آموزش پزشكي (مصوبه 3/3/67 مجلس شوراي اسلامي ) آئين نامه بهداشت محيط را به شرح زير تصويب نمود.

آئين نامه بهداشت محيط

ماده 1 ـ تعاريف:
الف ـ بهداشت محيط:
بهداشت محيط عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي ـ رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند.

ب ـ آب آشاميدني:
آب آشاميدني آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي ـ شيميايي ـ وبيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئي در كوتاه مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند.

پ ـ آلودگي آب آشاميدني:
آلودگي آب آشاميدني عبارتست از تغيير خواص فيزيكي ـ شيميايي و بيولوژيكي آب به گونه اي كه آن را براي مصرف انسان زيان آور سازد.

ت ـ كنترل بهداشتي:
منظور از كنترل بهداشتي, بازديد و بررسي بهداشتي مراكز مشمول اين آئين نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي مي باشد.

ث ـ مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي:
مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي مراكزي هستند كه با استفاده از پرتوهاي يونساز زير نظر مسئولين متخصص مربوطه به تشخيص يا درمان بيماريها پرداخته و شامل مراكز راديو لوژي ـراديوتراپي وراديو ايزوتوپ مي باشد.

ج ـ اماكن عمومي:
اماكن عمومي عبارتند از : اماكن متبركه و زيارتگاهها ـ زائرسراها ـ هتل ها ـ متل ها ـ مسافرخانه ها ـ پانسيونها ـ آسايشگاههاي سالمندان ـ آرايشگاهها ـ حمامها ـ حمامهاي سونا ـ استخر هاي شنا سينماها ـ پاركها ـ مراكز تفريحهاي سالم ـ باشگاههاي ورزشي ـ ترمينال هاي وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي ـ توالتهاي عمومي ـ گورستانها و مانند اين موارد.

چ ـ مراكز تهيه ـ توزيع ـ نگهداري و فروش مواد خوردني , آشاميدني و بهداشتي:
مراكز تهيه ـ توزيع ـ نگهداري و فروش مواد خوردني , آشاميدني و بهداشتي عبارتند : از كليه كارخانه ها – كارگاهها ـ سردخانه ها ـ اماكن و مغازه ها يي كه به گونه اي نسبت به تهيه ـ توزيع ـ نگهداري و فروش مواد خوردني ـ آشاميدني و بهداشتي اقدام نمايند.

ح ـ مراكز بهداشتي ـ درماني:
مراكز بهداشتي درماني عبارتند از بيمارستانها ـآسايشگاهها ـ زايشگاهها ـ مطب ها ـ درمانگاهها ـ آزمايشگاههاي تشخيص طبي ـ بخشهاي تزريقات و پانسمان ـ آسايشگاههاي معلولين ـ طب هسته اي ـ فيزيوتراپي ـ راديولوژي و مانند اينها.

خ ـ مراكز آ موزشي و تربيتي:
مراكز آموزشي و تربيتي عبارتند از مدارس ـ آموزشگاههاي تحصيلي ـ حوزه هاي علميه ـ دانشكده ها ـ هنرستان ها ـ خوابگاههاي مراكز آموزشي ـ پرورشگاهها ـ مراكز تربيتي شبانه روزي ندامتگاهها و مهدهاي كودك.

ماده 2ـ هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود ممنوع مي باشد وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردي كه در حيطه وظايف وزارت مي باشد راسا اقدام قانوني معمول و در ساير موارد موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامهاي قانوني فوري اعلام نمايد . متخلفان از مقررات بهداشت عمومي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

ماده 3 ـ آلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مكلف است كيفيت آب آشاميدني عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظارت مستمر قرار دهد.

تبصره 1 ـ وظايف و اختيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيري و جلوگيري از آلودگي منابع آب ـ موضوع ماده (46) قانون توزيع عادلانه آب ـ و آئين نامه هاي اجرايي آن همچنان قابل اجراست.

تبصره 2 ـ سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و خصوصي تامين كننده آب آشاميدني عمومي مؤظف به رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي اعلام شده توسط وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي بوده و بايد همه اطلاعات لازم براي بررسي مورد يا موارد و تسهيلات بازديد از تاسيسات را در اختيار وزارت قرار دهند.

تبصره 3 ـ وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي به منظور كنترل آب آشاميدني عمومي در مراحل مختلف توزيع , آزمايشگاههاي مراكز بهداشت استان ـ شهرستان و مراكز بهداشتي ـ درماني را براي ارائه خدمت در اين زمينه تجهيز مي نمايد.

ماده 4 ـ به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني اعم از چاهها ـ رودخانه ها ـ قناتها ـ چشمه ها ـ آب مصرفي شهر و روستا كميته اي با نام كميته حفاظت از منابع آب آشاميدني زير نظر استاندار با عضويت مديران و رؤساي ادارات كل : 1ـ بهداشت , درمان و آموزش پزشكي 2ـ سازمان حفاظت محيط زيست 3ـ سازمان آب منطقه اي استان 4ـ جهاد سازندگي استان 5ـ برنامه و بودجه استان 6ـ شركت آب و فاضلاب استان ,تشكيل مي شود تا موارد زير را بررسي و اقدام نمايد.
اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تامين آب آشاميدني از سرويس كه بر اساس گزارش اداره كل بهداشت محيط آلوده شده اند ( اعم از چاهها , چشمه ها , قناتها و...).
اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود بر اساس دستورهايي كه توسط دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد.
اتخاذ تدابير لازم به منظور حفظ حريم مناطقي كه در آينده براي تامين آب شهرها از طريق دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود.
اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله به آنها.
تبصره ـ در ابتدا اداره كل بهداشت محيط موظف است نواقصي را كه موجب آلودگي منابع آب ميگردد به دستگاه ذيربط اعلام كند تا راسا نسبت به رفع آن اقدام نمايد.
در صورتي كه امكانات دستگاهها براي رفع نواقص كفايت ننمايد مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شد.

ماده 5 ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بمنظور حفظ بهداشت عمومي مكلف است بررسيهاي لازم را در مورد تاثير هاي هواي استنشاقي و ساير مواد مؤثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصيه هاي ضروري به مراجع ذيربط اقدام نمايد.

ماده 6 ـ مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي مؤظف به همكاري و ارائه آمار و اطلاعات و فراهم نمودن تسهيلات بمنظور بررسي دزيمتري و بهسازي جهت انجام وظيفه كارشناسان وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي مي باشند . با متخلفان برابر مقررات قانوني مربوطه ( قانون تعزيرات ) رفتار خواهد شد .

ماده 7 ـ وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتي , درماني ـ آموزشي و تربيتي ـ اماكن عمومي ـ مراكز تهيه , توزيع , نگهداري و فروش مواد خوردني , آشاميدني و بهداشتي را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطي كنترل و با متخلفان از دستورالعمل ها و توصيه هاي بهداشتي وزارت برابر مقررات قانوني مربوطه ( قانون تعزيرات ) رفتار نمايد.

ماده 8 ـ مراجع صادر كننده پروانه كسب مراكز تهيه , توزيع , نگهداري وفروش مواد خوردني , آشاميدني و بهداشتي و اماكن عمومي مؤظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود , مقررات و توصيه هاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي را نيز در اين زمينه رعايت نموده و قبل از صدور پروانه كسب , نظريه بهداشتي از اين وزارتخانه كسب نمايند.

ماده 9 ـ وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي علاوه بر وظيفه قانوني مبارزه با ناقلين بيماريها عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بندپايان , جوندگان و حيوانهاي ناقل بيماريها نيز مي باشد . مراجع ذيربط ملزم به رعايت دستورالعملهاي بهداشت محيطي اين وزارتخانه در اين مورد هستند.

ماده 10 ـ بمنظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده بوسيله بند پايان و حيوانهاي ناقل بيماري و همچنين جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميايي و در صورت امكان روشهاي مبارزه از طريق بهسازي محيط ارجح بوده و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظف به بهسازي كانونهاي جلب و تكثير بندپايان و حيوانهاي ناقل برابر توصيه ها و دستورالعملهاي وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي مي باشند.

تبصره ـ شهرداري ها مكلفند در تنظيم روشهاي جمع آوري ـ حمل و دفع زباله شهر و ساير خدمات شهري دستورالعملها و توصيه هاي وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيربط را رعايت نمايند.

ماده 11 ـ صدور مجوز ورود و ترخيص و كنترل بهداشتي هر نوع دام و فراورده هاي خام دامي با توجه به نص مواد (2ـ3ـ4ـ7ـ8)قانون سازمان دامپزشكي كشور (مصوبه سال 1350)كه مؤخر بر قانون مواد خوردني و بهداشتي است علي الاطلاق و در تمام مراحل اعم از توليد ـ توزيع و عرضه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با بيماريها ي دامي و بيماريهاي مشترك انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشكي مي باشد.
طبيعي است چنانچه عرضه فراورده هاي خام دامي موجب بيماريها ي مختص انسان شود وهمچنين مواردي كه در فراورده هاي خام دامي تغييراتي داده شود كه مواد حاصل شده فراورده خام دامي تلقي نگردد مسئوليت كنترل بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت ـ درمان آموزش پزشكي است كه مطابق قانون مواد خوردني وبهداشتي (مصوبه 1346) و اصلاحات آن انجام خواهد شد.

ماده 12 ـ وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه هاي بهداشتي ـ درماني و خانه هاي بهداشت در روستا ها ضمن آموزش گسترده بابسيج مردم و جلب همكاري بين بخشي در زمينه مسائل بهداشت محيطي از قبيل جمع آوري و حمل و دفع بهداشتي زباله ـ دفع بهداشتي مدفوع و كود حيواني ـ بهسازي معابر و جداسازي محل نگهداري دام و پرندگان از محل سكونت , نظارت و پيگيري لازم را داشته و همچنين در جهت بهسازي منابع و كنترل كيفي آب آشاميدني ـ جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلابها ـ كنترل اماكن عمومي و مراكز تهيه , توزيع , نگهداري و فروش مواد غذايي اقدام نمايد.

بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي قانون‌ اصلاح‌ ماده‌13 قانون‌ مواد خوردني‌ ،آشاميدني‌ ، آرايشي‌ و بهداشتي‌

ماده‌ واحده‌ : ماده‌13 قانون‌ مواد خوردني‌ ، آشاميدني‌ ، آرايشي‌ و بهداشتي‌ مصوب‌ سال‌1346/4/22 به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌ گردد:

ماده‌13- تخلف‌ از مقررات‌ بهداشتي‌ نظير عدم‌ رعايت‌ بهداشت‌ فردي‌ ، وضع‌ ساختماني‌ ، وسايل‌كار ممنوع‌ است‌ و مستوجب‌ مجازات‌ مي‌ باشد . مقررات‌ بهداشتي‌ مربوط به‌ مراكز تهيه‌ و توليد ،نگهداري‌ ، توزيع‌ ، فروش‌ و حمل‌ و نقل‌ مواد خوردني‌ ، آشاميدني‌ ،آرايشي‌ و بهداشتي‌ و اماكن‌عمومي‌ در آئين‌ نامه‌ اجرائي‌ اين‌ ماده‌ تعيين‌ خواهد شد . تخلف‌ از مقررات‌ مذكور مستوجب‌مجازاتهاي‌ بازدارنده‌ از بيست‌ و پنج‌ هزار (25000) تاپانصد هزار (500000) ريال‌ جريمه‌ نقدي‌ بازاءهر مورد نقض‌ مقررات‌ بهداشتي‌ خواهد بود . ميزان‌ مجازاتهاي‌ ياد شده‌ بر اساس‌ نرخ‌ تورم‌ ( هر سه‌سال‌ يك‌ بار ) بنا به‌ اعلام‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تائيد هيأت‌ وزيران‌ قابل‌ افزايش‌است.
مأموريني‌ كه‌ از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ براي‌ نظارت‌ بهداشتي‌ اماكن‌ ومراكز موضوع‌ اين‌ ماده‌ تعيين‌ مي‌ شوند مكلفند متخلفين‌ از مقررات‌ بهداشتي‌ را با ذكر موارد تخلف‌ باتنظيم‌ گزارشي‌ بع‌ مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ معرفي‌ نمايند . مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ در صورت‌ تائيدگزارش‌ به‌ صاحب‌ مركز و يا مسؤولين‌ مربوطه‌ اخطار مي‌ نمايد تا نسبت‌ به‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتي‌ درمهلت‌ تعيين‌ شده‌ اقدام‌ كند در صورت‌ عدم‌ رفع‌ موارد تخلف‌ ، دستور تعطيل‌ محل‌ و مهر و موم‌ و يالاك‌ و مهر آنرا صادر مي‌ نمايد و پس‌ از برطرف‌ شدن‌ نواقص‌ و تائيد مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ از واحدمربوطه‌ رفع‌ تعطيل‌ و فك‌ مهر و موم‌ خواهد شد . در تمام‌ موارد مذكور پرونده‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌دادگاه‌ صالحه‌ ارجاع‌ مي‌ گردد.
مقررات‌ بهداشتي‌ ، وظايف‌ و مسؤوليتهاي‌ مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ و مأمورين‌ نظارت‌ ، مدت‌ زمانهاي‌لازم‌ براي‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتي‌ و سايرامور مربوطه‌ در اجراي‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ در آئين‌ نامه‌ اجرايي‌اين‌ قانون‌ مشخص‌ خواهد شد.

تبصره‌1- صاحبان‌ مراكز مزبور در صورتي ‌ كه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ را خلاف‌ قانون‌ و مقررات‌ بدانند مي‌ توانند به‌ مرجع‌ قضايي‌ صالح‌ شكايت‌ نمايند.

تبصره‌2- مأمورين‌ انتظامي‌ موظفند در تمام‌ مراحل‌ اجراي‌ عمليات‌ بازرسي‌ ، تعطيل‌ و مهر و موم‌ يا لاك‌ و مهر كردن‌ محل‌ ، همكاري‌ لازم‌ را با مأمورين‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌عمل‌ آورند.

تبصره‌3- آئين‌ نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ توسط وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تدوين‌ مي‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ سيزدهم‌ آذر ماه‌ يكهزار و سيصدو هفتاد و نه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌20/9/1379 به‌ تأئيد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌است.

در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي آذر ماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامي ، بدينوسيله آئين نامه اجرايي ماده مذکور را مشتمل بر 5 فصل 95 ، ماده 54 ، تبصره و 46 بند بشرح ذيل تصويب مي نمايد.

فصل‌ اول‌ بهداشت‌ فردي‌

فصل‌ دوم‌ شرايط ساختماني‌ و بهداشتي‌ مراكز تهيه‌ ، توليد ، توزيع‌ ،نگهداري‌ و فروش‌ مواد غذايي‌ و اماكن‌ عمومي‌

فصل‌ سوم‌ وسايل‌ و لوازم‌ كار

فصل‌ چهارم‌ وظايف‌ مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ و مأمورين‌ نظارت‌ و تكاليف‌ صاحب‌ يا مدير محلهاي‌ مشمول‌ قانون‌

فصل‌ پنجم‌: طبقه‌ بندي‌ اماكن‌ و مراكز و كارگاهها و كارخانجات‌ از لحاظ شمول‌ مواد اين‌ آئين‌ نامه‌

مراحل تشکيل پرونده، بازديد و اجرای قانون اصلاح ماده 13 مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در سطح استان فارس
بازگشت به فهرست

ماده 688 قانون مجازات اسلامي:
هر اقدامي‌ كه‌ تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ شناخته‌ شود از قبيل‌ آلوده‌ كردن‌ آب‌ آشاميدني‌ يا توزيع ‌آب‌ آشاميدني‌ آلوده‌ ، دفع‌ غير بهداشتي‌ فضولات‌ انساني‌ و دامي‌ و مواد زايد ، ريختن‌ مواد مسموم ‌كننده‌ در رودخانه‌ ها و زباله‌ در خيابانها ، كشتار غير مجاز دام‌ ، استفاده‌ غير مجاز فاضلاب‌ خام‌ يا پس ‌آب‌ تصفيه‌ خانه‌ هاي‌ فاضلاب‌ براي‌ مصارف‌ كشاورزي‌ ممنوع‌ مي‌ باشد و مرتكبين‌ چنانچه‌ طبق‌ قوانين‌ خاص‌ مشمول‌ مجازات‌ شديدتري‌ نباشند به‌ حبس‌ تا يك‌ سال‌ محكوم‌ خواهند شد.

تبصره‌1: تشخيص‌ اين‌ كه‌ اقدام‌ مزبور تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ و آلودگي‌ محيط زيست‌ شناخته‌ مي‌ شود يا خير و نيز اعلام‌ جرم‌ مذكور بعهده‌ وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و سازمان‌حفاظت‌ محيط زيست‌ مي‌ باشد.

تبصره‌2: منظور از آلودگي‌ محيط زيست‌ عبارتست‌ از پخش‌ يا آميختن‌ مواد خارجي‌ به‌ آب‌ يا هوا ياخاك‌ يا زمين‌ به‌ ميزاني‌ كه‌ كيفيت‌ فيزيكي‌ ، شيميايي‌ يا بيولوژيك‌ آن‌ را بطوري‌ كه‌ به‌ حال‌ انسان‌ ياساير موجودات‌ زنده‌ يا گياهان‌ يا آثار يا ابنيه‌ مضر باشد تغيير دهد.

قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌1 ماده ‌688 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (تعزيرات‌ ) مصوب‌2/3/1375

ماده‌ واحده‌ - تبصره1 ماده ‌688 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ( تعزيرات‌) مصوب ‌2/3/1375 مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌ گردد:

تبصره‌1- تشخيص‌ اينكه‌ اقدام‌ مزبور تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ و آلودگي‌ محيط زيست‌ شناخته‌ مي‌شود و نيز غير مجاز بودن‌ كشتار دام‌ و دفع‌ فضولات‌ دامي‌ و همچنين‌ اعلام‌ جرم‌ مذكور حسب‌ مورد برعهده‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ - سازمان‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ و سازمان ‌دامپزشكي‌ خواهد بود .

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ هشتم‌ مرداد ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و شش‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ ‌19/5/1376 به‌ تائيد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است.