رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

واحد امور دارویی

فعالیت های امور دارویی

واحد امور دارويي، يکي از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شيراز مي باشد که 16 مرکز بهداشتي درماني شهری، 11 مرکز بهداشتي درماني روستايي، 25 خانه بهداشت و 35 پايگاه بهداشتي را تحت پوشش دارويي دارد.
اهداف واحد:
1- تهيه کليه داروهای مجاز مورد نياز تمام مراکز که تحت پوشش مي باشند.
2- توزيع داروهای درخواستي مراکز در اسرع وقت
3- توزيع داروهای بهداشتي و تنظيم خانواده کليه مراکز و خانه های بهداشت و پايگاههای بهداشتي
4- نظارت مستمر و پيگير بر داروخانه های مراکز و خانه های بهداشت
فعاليتهای جاری:
 تهيه دارو
روش کار:
داروهای اين مرکز عمدتا از شرکتهای دارويي و جزئي هم از طريق انبار داروئي مرکز بهداشت استان و انبار دارويي دانشگاه علوم پزشکي تهيه مي گردد.
در خواستهای تهيه دارو توسط مسئول امور دارويي به شرکتهای دارويي ارسال و بر اساس سهميه بندی دارو که توسط معاونت دارويي دانشگاه برای مراکز مختلف در نظر گرفته شده و به شرکتها اعلام نموده اند، داروهای درخواستي اين مرکز را به انبار دارويي تحويل مي نمايند.
داروهای بهداشتي توسط انبار داروئي از انبار داروئي بهداشت استان تحويل گرفته مي شود.
توزيع دارو
توزيع دارو در مراکز بهداشتي درماني شهری و روستايي هر ماهه بر اساس درخواستهای آنها، با توجه به موجودی انبار داروئي بررسي و ارزيابي گرديده، سپس حواله انبار در دفتر امور داروئي توسط رايانه صادر و از طريق انبار داروئي ارسال مي گردد.
توزيع دارو در خانه های بهداشت با توجه به جمعيت روستا و طبق دارونامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از يکم تا دهم هر ماه برای يکي از مناطق (گويم، قصرقمشه، قلات، لپويي، زرقان، داريون، ديندارلو، کفترک، قلعه نو، وزيرآباد، بندامير و باجگاه) ارسال مي‌گردد.
توزيع داروهای بهداشتي هر سه ماه يکبار سهميه مراکز بهداشتي و درماني و خانه های بهداشت تحت پوشش آنها و مراکز بهداشتي درماني شهری و پايگاههای بهداشتي طبق جدول آماری که توسط مسؤول بهداشت خانواده تنظيم گرديده تحويل مي گردد.

نگهداری دارو
کليه داروهايي که از منابع مختلف به انبار دارويي مي رسد بر اساس تاريخ انقضای مصرف آنها و نوع دارو (قرص، قطره، شربت و ...) در قفسه های داروئي چيده شده و داروهای يخچالي در يخچال نگهداری مي شوند و در رايانه انبار داروئي و واحد امور داروئي ثبت مي گردند و به همين نحو در مورد داروهای صادره عمل مي شود.


نظارت
نظارت بر داروخانه های تحت پوشش اين مرکز از جهت بررسي دفاتر داروئي، موجودی داروها، تاريخ انقضای مصرف داروها و ... توسط همکاران امور داروئي انجام مي گيرد.