رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

بارقه هاي نور"52"

 دعاي پيش از تلاوت قرآن كريم
 بارخدايا من پيمان وكتاب تو را گشودم ، اي خدا پس نگريستن مرا درآن عبادت وقرائتم را همراه با انديشه ، وانديشه ام را مايه عبرت قرارده و مرا ازكساني بگردان كه از بيان اندرزهاي تو درآن پند گرفته واز نافرمانيهايت پرهيز مي كنند وبه هنگام قرائت آن برگوشم مهر مگذار وبر ديده ام پرده قرار مده و قرائتم را قرائتي كه درآن تدبر و ژرف انديشي نباشد مگردان ، بلكه مرا آن گونه بدار كه درآيات واحكامش تدبركنم .
                                                                                                                                                                                                                                                                                  منقول از سرورمان امام صادق (ع)
                                                                                                                                                 *************************************
 
بنام خدا كه رحمتش بي اندازه است ومهرباني اش هميشگي   
 

و اگر (كسي كه از او طلبكار هستيد) تنگدست شود به او مهلت دهيد تا توانگر گردد، و بخشيدن آن (به هنگام تنگدستي وي) به رسم صدقه، براي شما بهتر است اگر (به مصلحت خود) داناييد. (۲۸۰)

و بترسيد از روزي كه شما را به سوي خدا باز گردانند، پس هر كس پاداش عمل خويش خواهد يافت و به هيچ كس ستمي نكنند. (۲۸۱)

اي اهل ايمان، چون به قرض و نسيه معامله كنيد تا زماني معيّن، سند و نوشته در ميان باشد، و بايست نويسنده درستكاري معامله ميان شما را بنويسد، و نبايد كاتب از نوشتن خودداري كند، كه خدا به وي نوشتن آموخته پس بايد بنويسد، و مديون بايد مطالب را املاء كند، و از خدا بترسد و از آن‌چه مقرّر شده چيزي نكاهد، و اگر مديون سفيه يا ناتوان (صغير) است و صلاحيّت املا ندارد وليّ او به عدل و درستي املا كند و دو تن از مردان خود (از مسلمانان عادل) گواه آريد، و اگر دو مرد نيابيد يك مرد و دو زن، از هر كه (به عدالت) قبول داريد گواه گيريد تا اگر يك نفر از آن دو زن فراموش كند ديگري به خاطرش آورد، و هرگاه شهود را (به محكمه) بخوانند امتناع از رفتن نكنند، و در نوشتن آن تا تاريخ معيّن مسامحه نكنيد چه معامله كوچك و چه بزرگ باشد. اين عادلانه‌تر است نزد خدا و محكم‌تر براي شهادت و نزديك‌تر به اين‌كه شكّ و ريبي در معامله پيش نيايد (كه موجب نزاع شود) مگر آن‌كه معامله نقد حاضر باشد كه دست به دست ميان شما برود، در اين صورت باكي نيست كه ننويسيد، و گواه گيريد هرگاه معامله كنيد، و نبايست به نويسنده و گواه ضرري رسد (و بي‌اجر مانند)، و اگر چنين كنيد نافرماني كرده‌ايد. و از خدا بترسيد و خداوند هم به شما تعليم مصالح امور مي‌كند و خدا به همه چيز داناست. (۲۸۲)

و اگر در سفر باشيد و نويسنده‌اي نيابيد براي وثيقه دين گروي گرفته شود. و اگر برخي بعضي را امين داند (و به او امانت بسپارد) پس بايد ادا كند آن امين آن‌چه را كه به امانت گرفته است و از خداي خود بترسد (و به امانت خيانت نكند)، و كتمان شهادت ننماييد، كه هر كس كتمان كند البته به دل گناهكار است و خدا از همه كار شما آگاه است. (۲۸۳)

آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است همه ملك خداست و اگر آن‌چه در دل داريد آشكار و يا مخفي كنيد همه را خدا در محاسبه شما خواهد آورد، آن گاه هر كه را خواهد ببخشد و هر كه را خواهد عذاب كند، و خدا بر هر چيز تواناست. (۲۸۴)

سوره بقره