رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

بارقه های نور(51)

دعاي پيش از تلاوت قرآن كريم
 بارخدايا من پيمان وكتاب تو را گشودم ، اي خدا پس نگريستن مرا درآن عبادت وقرائتم را همراه با انديشه ، وانديشه ام را مايه عبرت قرارده و مرا ازكساني بگردان كه از بيان اندرزهاي تو درآن پند گرفته واز نافرمانيهايت پرهيز مي كنند وبه هنگام قرائت آن برگوشم مهر مگذار وبر ديده ام پرده قرار مده و قرائتم را قرائتي كه درآن تدبر و ژرف انديشي نباشد مگردان ، بلكه مرا آن گونه بدار كه درآيات واحكامش تدبركنم .
                                                                                                                                                                                                                                                                                      منقول از سرورمان امام صادق (ع)
 
                                                                                                                           *************************************
 
بنام خدا كه رحمتش بي اندازه است ومهرباني اش هميشگي   
 آن كساني كه ربا خورند (از قبر در قيامت) برنخيزند جز به مانند آن كه به وسوسه شيطان مخبّط و ديوانه شده. و آنان بدين سبب در اين عمل زشت افتند كه گويند فرقي بين تجارت و ربا نيست؛ حال آن‌كه خدا تجارت را حلال و ربا را حرام كرده. پس هر كس كه اندرز (كتاب) خدا بدو رسد و از اين عمل دست كشد خدا از گذشته او در گذرد و عاقبت كارش با خدا باشد، و كساني كه دست نكشند اهل جهنّمند و در آن جاويد معذّب خواهند بود. (۲۷۵)

خدا سود ربا را نابود گرداند و صدقات را افزوني بخشد، و خدا مردم بي‌ايمان گنه‌پيشه را دوست ندارد. (۲۷۶)

آنان كه اهل ايمان و نيكوكارند و نماز به پا دارند و زكات بدهند آنان را نزد پروردگارشان پاداش نيكو خواهد بود و هرگز ترس (از آينده) و اندوه (از گذشته) نخواهند داشت. (۲۷۷)

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، از خدا بترسيد و زيادي ربا را رها كنيد اگر به راستي اهل ايمانيد. (۲۷۸)

پس اگر ترك ربا نكرديد آگاه باشيد كه به جنگ خدا و رسول او برخاسته‌ايد. و اگر از اين كار پشيمان گشتيد اصل مال شما براي شماست، كه در اين صورت به كسي ستم نكرده‌ايد و از كسي ستم نكشيده‌ايد. (۲۷۹)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       سوره بقره