رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

بارقه های نور(50)

دعاي پيش از تلاوت قرآن كريم
 بارخدايا من پيمان وكتاب تو را گشودم ، اي خدا پس نگريستن مرا درآن عبادت وقرائتم را همراه با انديشه ، وانديشه ام را مايه عبرت قرارده و مرا ازكساني بگردان كه از بيان اندرزهاي تو درآن پند گرفته واز نافرمانيهايت پرهيز مي كنند وبه هنگام قرائت آن برگوشم مهر مگذار وبر ديده ام پرده قرار مده و قرائتم را قرائتي كه درآن تدبر و ژرف انديشي نباشد مگردان ، بلكه مرا آن گونه بدار كه درآيات واحكامش تدبركنم .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       منقول از امام صادق (ع)
 
                                                                                            *************************************
 
بنام خدا كه رحمتش بي اندازه است ومهرباني اش هميشگي   
  خدا فيض حكمت را به هر كه خواهد عطا كند، و هر كه را به حكمت و دانش رسانند درباره او مرحمت و عنايت بسيار كرده‌اند، و اين حقيقت را جز خردمندان متذكر نشوند. (۲۶۹)

هر چه انفاق كنيد و يا به نذرصدقه) دهيد همانا خدا مي‌داند، و (اگر در حق مسكينان ستم كنيد) براي ستمكاران در دو جهان يار و معيني نخواهد بود. (۲۷۰)

اگر (به مستحقان) آشكارا صدقه دهيد كاري نيكوست، ليكن اگر در پنهاني به فقيران (آبرومند) رسانيد براي شما نيكوتر است و خدا (به پاداش آن) برخي از گناهان شما را محو و مستور دارد، و خداوند از (آشكارا و نهان) آنچه مي‌كنيد آگاه است. (۲۷۱)

(اي رسول بر تو دعوت خلق است و) هدايت خلق بر تو نيست، خدا هر كه را خواهد هدايت كند. و هر قسم انفاق و احسان كنيد درباره خويش كرده‌ايد، و نبايست انفاق كنيد جز در راه رضاي خدا، و هر انفاق و احساني كنيد از خدا پاداش تمام به شما رسد و هرگز به شما ستم نخواهد رسيد. (۲۷۲)

صدقات مخصوص فقيراني است كه در راه خدا بازمانده و ناتوان شده‌اند و توانايي آن‌كه در زمين بگردند (و كاري پيش گيرند) ندارند و از فرط عفاف چنانند كه هر كس از حال آن‌ها آگاه نباشد پندارد غني و بي‌نيازند، به (فقر) آن‌ها از سيمايشان پي مي‌بري، هرگز چيزي از كسي درخواست نكنند. و هر مالي انفاق كنيد خدا به آن آگاه است. (۲۷۳)

كساني كه مال خود را در شب و روز انفاق كنند نهان و آشكارا، آنان را نزد پروردگارشان پاداش نيكو خواهد بود و هرگز (از حادثه آينده) بيمناك و (از امور گذشته) اندوهگين نخواهند گشت. (۲۷۴)

سوره بقره