رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

بارقه هاي نور"49"

   دعاي پيش از تلاوت قرآن كريم
 بارخدايا من پيمان وكتاب تو را گشودم ، اي خدا پس نگريستن مرا درآن عبادت وقرائتم را همراه با انديشه ، وانديشه ام را مايه عبرت قرارده و مرا ازكساني بگردان كه از بيان اندرزهاي تو درآن پند گرفته واز نافرمانيهايت پرهيز مي كنند وبه هنگام قرائت آن برگوشم مهر مگذار وبر ديده ام پرده قرار مده و قرائتم را قرائتي كه درآن تدبر و ژرف انديشي نباشد مگردان ، بلكه مرا آن گونه بدار كه درآيات واحكامش تدبركنم .
                                                                                                                                                                                                                                                                                              منقول از سرورمان امام صادق (ع)
 
                                                                                                                                          *************************************
 
بنام خدا كه رحمتش بي اندازه است ومهرباني اش هميشگي   
 

و مثل آنان كه مالشان را در راه خشنودي خدا انفاق كنند و با كمال اطمينان خاطر، دل به لطف خدا شاد دارند مثل بوستاني است كه در زمين بلندي باشد و بر آن باران زيادي به موقع ببارد و حاصلي دو چندان (كه منتظرند) دهد، و اگر باران زياد نيايد، اندك بارد (تا باز به ثمر رسد)، و خدا (به كار شما) بيناست. (۲۶۵)

آيا هيچ يك از شما خواهد كه او را باغي باشد از درخت خرما و انگور و زير آن درختان جوي‌هاي روان، و در آن هرگونه ميوه موجود باشد، آن گاه ضعف و پيري بدو فرا رسد و او را فرزندان خرد و ناتوان باشد، پس در باغ او بادي آتشبار افتد و همه بسوزد؟ (حال كسي كه به ريا انفاق كند بدين ماند). خداوند آيات خود را براي شما اين چنين روشن بيان كند، باشد كه (در مآل كارها و حقيقت احوال) فكر كنيد. (۲۶۶)

اي اهل ايمان، انفاق كنيد از بهترين آن‌چه اندوخته‌ايد، و از آن‌چه براي شما از زمين مي‌رويانيم، و بدها را براي انفاق در نظر نگيريد، در صورتي كه خود شما جنس بد را نستانيد مگر آن‌كه از بدي آن چشم‌پوشي كنيد؛ و بدانيد كه خدا بي‌نياز و ستوده صفات است. (۲۶۷)

شيطان شما را وعده فقر و بي‌چيزي دهد و به كارهاي زشت و بخل وادار كند، و خدا به شما وعده آمرزش و احسان دهد، و خدا را رحمت بي‌منتهاست و (به همه امور جهان) داناست. (۲۶۸)

سوره بقره