رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

بارقه هاي نور"46"

 دعاي پيش از تلاوت قرآن كريم
 بارخدايا من پيمان وكتاب تو را گشودم ، اي خدا پس نگريستن مرا درآن عبادت وقرائتم را همراه با انديشه ، وانديشه ام را مايه عبرت قرارده و مرا ازكساني بگردان كه از بيان اندرزهاي تو درآن پند گرفته واز نافرمانيهايت پرهيز مي كنند وبه هنگام قرائت آن برگوشم مهر مگذار وبر ديده ام پرده قرار مده و قرائتم را قرائتي كه درآن تدبر و ژرف انديشي نباشد مگردان ، بلكه مرا آن گونه بدار كه درآيات واحكامش تدبركنم .
                                                                                                                                                                                                                                                                                            منقول از سرورمان امام صادق (ع)
 
                                                                                                                            *************************************
 
بنام خدا كه رحمتش بي اندازه است ومهرباني اش هميشگي   
 
اين پيغمبران را برخي بر بعضي برتري و فضيلت داديم، بعضي را خدا با او سخن گفته و بعضي را رفعت مقام داده، و عيسي پسر مريم را معجزات آشكار داديم و او را به روح‌القدس نيرو بخشيديم، و اگر خدا مي‌خواست پس از فرستادن پيامبران و معجزات آشكار، مردم با يكديگر در مقام خصومت و قتال بر نمي‌آمدند، وليكن آنان بر خلاف و دشمني با هم برخاستند، برخي ايمان آورده و بعضي كافر شدند، و اگر خدا مي‌خواست با هم بر سر جنگ نبودند، و ليكن خدا هر چه مشيّتش قرار گيرد خواهد كرد. (۲۵۳)

اي اهل ايمان، از آن‌چه روزي شما كرديم انفاق كنيد پيش از آن‌كه بيايد روزي كه نه كسي (براي آسايش خود) چيزي تواند خريد و نه دوستي و شفاعتي به كار آيد، و كافران (دريابند كه) خود ستمكار بوده‌اند. (۲۵۴)

خداي يكتاست كه جز او خدايي نيست، زنده و پاينده است، هرگز او را كسالت خواب فرا نگيرد تا چه رسد كه به خواب رود، اوست مالك آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است، كه را اين جرأت است كه در پيشگاه او به شفاعت برخيزد مگر به فرمان او؟ علم او محيط است به آن‌چه پيش نظر خلق آمده و آن‌چه سپس خواهد آمد و خلق به هيچ مرتبه از علم او احاطه نتوانند كرد مگر به آن‌چه او خواهد، قلمرو علمش از آسمان‌ها و زمين فراتر، و نگهباني زمين و آسمان بر او آسان و بي‌زحمت است، و او والامرتبه و با عظمت است. (۲۵۵)

كار دين به اجبار نيست، تحقيقاً راه هدايت و ضلالت بر همه كس روشن گرديده، پس هر كه از راه كفر و سركشي ديو رهزن برگردد و به راه ايمان به خدا گرايد بي‌گمان به رشته محكم و استواري چنگ زده كه هرگز نخواهد گسست، و خداوند (به هر چه خلق گويند و كنند) شنوا و داناست. (۲۵۶)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           سوره بقره