رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

جلب مشارکتهای مردمی

واحد جلب مشارکت های مردمی

داوطلب سلامت كيست

داوطلبان سلامت افرادي هستند كه همچون حلقه محكمي ارتباط مسؤولين بهداشتي را با سطوح محيطي جامعه برقرار مي كنند و با شركت در كلاسهاي هفتگي يا ماهانه در مراكز بهداشتي و درماني آموخته هاي خود را به 20 تا 50 خانوار همسايه و افراد تحت پوشش خود منتقل مي نمايند و براي حفظ سلامتي خود و خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند.

تاريخچه داوطلبان سلامت

در سال 1369 وزارت بهداشت با انگيزه حل مشكلات بهداشتي حاشيه نشينان شهري و روستايي، اقدام به طراحي و اجراي برنامه داوطلبان سلامت تحت عنوان رابطان بهداشت در جنوب تهران (شهر ري) و حاشيه شهرهاي بزرگ كشور (تبريز، شيراز، اصفهان) نمود و اين برنامه با توجه به موفقيت چشمگيري كه به همراه داشت از سال 1372 در تمام نقاط شهري كشور به اجرا در آمد و در حال حاضر بيش از 100 هزار رابط بهداشت در شهر و روستاي سراسر كشور فعاليت مي نمايند.

 

برنامه هاي واحد جلب مشاركت مردمي

1- داوطلبان سلامت شهري و روستايي؛

2- داوطلبان سلامت افاغنه؛

3- داوطلبان سلامت عشاير؛

4- داوطلبان متخصص در ادارات؛

5- داوطلبان متخصص در نهضت سواد آموزي؛

6- داوطلبان متخصص اتحاديه ها و اصناف.

* ساليانه 40 كارگاه آموزشي جهت گروه هاي ذكر شده توسط اين واحد برگزار مي شود.

 

فعاليتهاي داوطلبان سلامت

1- به صورت اختياري و رايگان، با مراكز بهداشتي و درماني همكاري مي كنند؛

2- با كمك مربي خود، از بين همسايگان و افراد محله محل سكونت خود خانوارهايي را به عنوان جمعيت تحت پوشش انتخاب مي كنند؛

3- پس از آموختن مطالب بهداشتي، آموخته هاي خود را به خانوارهاي تحت پوشش خود منتقل مي كنند؛

4- به منظور ترويج رفتارهاي سالم در جامعه با كسب مهارتهاي بهداشتي و ارتباطي لازم، باعث تغيير نگرش، عملكرد مردم و بهبود شرايط زندگي آنها مي شود؛

5- به خاطر آشنايي با زبان و فرهنگ مردم محله خود با كمك و همياري خود مردم در برنامه ريزي و حل مشكلات بهداشتي و ارتقاء سطح سلامت آن جامعه تلاش مي كند؛

6- با شركت در برنامه هاي توانمند سازي و فراگيري حرفه هاي مختلف، قادر خواهند بود مهارتهاي كسب شده را به خانوارهاي تحت پوشش خود و نيز به جوانان محله انتقال دهند.

چگونه مي توان داوطلب سلامت شد

كليه افراد علاقه مند مي توانند با مراجعه به مركز بهداشتي و درماني نزديك محل سكونت علاقه مندي خود را اعلام دارند و پس از ثبت نام و تشكيل پرونده با توجه به ميزان توانايي و فرصتي كه در اختيار دارند، به صورت دايم و يا موقت با مراكز بهداشتي و درماني همكاري نمايند.

وضعيت فعلي داوطلبان سلامت شهرستان شيراز (شهداي والفجر)

در حال حاضر 47 مركز بهداشتي درماني و پايگاه شهري و كليه مراكز روستايي مجري برنامه هستند كه تعداد 737 نفر داوطلب سلامت شهري 336 نفر داوطلب سلامت روستايي با اين مراكز همكاري مي نمايند.

 

فعاليتهاي واحد جلب مشاركت مردمي در خصوص برنامه داوطلبان سلامت

1- تشكيل كميته شوراي راهبردي به صورت فصلي جهت برنامه ريزي و هماهنگي با كليه واحدهاي ستادي به منظور اجراي بهتر برنامه هاي بهداشتي به صورت مدون در مناسبت هاي بهداشتي؛

2- نـظـارت بـر بـرنـامه داوطـلبـان سلامـت در مـراكز و پـايـگاهـهاي بهداشتي شهري و مراكز روستايي و عشاير و افاغنه؛

3- هماهنگي با واحدهاي ستادي در خصوص برگزاري كارگاههاي مختلف آموزشي جهت مربيان و داوطلبان سلامت؛

4- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت مربيان و داوطلبان سلامت؛

5- برگزاري كارگاه آموزشي به روش نوين و مشاركتي؛

6- برنامه ريزي جهت جذب و فعالسازي داوطلبان افاغنه و عشاير؛

7- برگزاري جلسه توجيهي با حضور معتمدان افغاني و عشاير به طور جداگانه در خصوص اهميت و اهداف برنامه و انتخاب و جذب داوطلبان جديد؛

8- برگزاري جلسات آموزشي جهت داوطلبان افاغنه و عشاير؛

9- پايش و ارزشيابي اجراي برنامه به صورت فصلي؛

10- بزرگداشت روز جهاني داوطلب (14 آذرماه) و تقدير از داوطلبان سلامت و مربيان فعال با اهداي جوايز و لوح؛

11- برگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي جهت داوطلبان سلامت؛

12- مكاتبه و هماهنگي با كارخانجات، مراكز آتش نشاني و اماكن ديدني جهت بازديد داوطلبان از آن مراكز؛

13- تهيه آمار و ارسال گزارشات فعاليتهاي انجام شده به معاونت بهداشتي.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

داوطلب متخصص كيست؟

داوطلب متخصص پرسنل اداراتي هستند كه توسط پرسنل مجرب آموزش مسائل بهداشتي (در قالب شيوه زندگي سالم و مهارت آموزي) را كسب نموده و بعنوان نمايندگان ادارات مختلف اطلاعات بهداشتي كسب شده را به پرسنل زيرمجموعه خود ارايه مي دهند.

از طرفي افراد متخصص جامعه (داوطلبان متخصص) در قالب گروه هاي داوطلبانه به صورت سازماندهي شده ، بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سلامت جهت ارتقاء سطح سلامت و زندگي سالم به كار مي برند.

اهداف كاربردي و انتظارات

- حساس كردن سازمانهاي توسعه نسبت به مشكلات سلامت سازمان مربوطه

- ايجاد روابط صميمانه با سازمانهاي توسعه براي رفع مشكلات بهداشتي

- الگوسازي براي رسيدن به زندگي سالم و مولد

- افزايش ميزان بهره وري از امكانات و نيروهاي تخصصي سازمانها در جهت رفع مشكلات سلامت

- استفاده از حمايتهاي سياسي و مالي ادارات جهت رفع مشكلات سلامت خود آن اداره

 

تاريخچه برنامه داوطلبان متخصص

در ابتداي سال 81 معاونت بهداشتي با توجه به فعاليتهاي ارزشمند داوطلبان سلامت در محله ها و حاشيه شهرها در بهبود وضعيت مردم و افزايش آگاهي هاي آنها، توسعه برنامه داوطلبان متخصص براي ادارات را پيشنهاد نمودند.

فعاليتهاي واحد جلب مشاركت مردمي در خصوص برنامه داوطلبان متخصص در سال 89

1- برگزاري 10 جلسه آموزشي در خصوص مسائل بهداشتي جهت داوطلبان متخصص؛

2- برگزاري 85 جلسه آموزشي با حضور 4795 نفر از پرسنل ادارات؛

3- هماهنگي جهت غربالگري كليه پرسنل ادارات تحت پوشش؛

4- توزيع كتابچه ـ پمفلت و CD در ادارات داراي داوطلب متخصص؛

5- تشويق داوطلبان متخصص فعال در روز جهاني داوطلب (14 آذر)؛

6- معرفي برنامه به ديگر ادارات از طريق مكاتبه؛

7- جذب داوطلب متخصص در هفته سلامت؛

8- هماهنگي با ساير واحدهاي ستادي جهت آموزش داوطلبان متخصص؛

9- آموزش و توانمندسازي داوطلبان متخصص در مراكز تحت پوشش بهزيستي؛

10- برگزاري كارگاه آموزشي به روشهاي نوين و مشاركتي جهت داوطلبان متخصص؛

11- جمع بندي فعاليتهاي ادارات از طريق گزارش فصلي و ارسال آن به مركز بهداشت استان؛

12- برگزاري اردو جهت داطلبان متخصص جهت تشويق بيشتر آنان؛

13- تهيه كارت جهت داوطلبان.

 

ادارات فعال در برنامه داوطلبان متخصص

رديف نام اداره نام داوطلب متخصص
1 كميسيون حقوق بشر اعظم كريمي
2 شركت برق منطقه اي فارس دكتر ندا معين
3 شهرداري شيراز فرح رياستي ـ زهره الهي
4 شركت آب منطقه اي فارس نرجس خاتون زيمران
5 آموزش و پرورش ناحيه 4 فرخنده كيداني
6 اداره كل فني و حرفه اي فارس ندا عباسيان شيرازي
7 بهداشت و درمان صنعت نفت آقاي نصيحت كن ـ م‍ژگان طباطبايي ـ ‌ميترا قشقايي
8 شهرداري منطقه 7 ناديا ديري
9 سازمان جهاد كشاورزي استان فارس دكتر سيد مهدي عاشوري - زهرا اقدامي
10 نهضت سوادآموزي شيراز حيدرقلي شهسواري
11 دانشگاه شيراز دكتر اميررضا احمدنژاد ـ معصومه صابرـ مرضيه صياد ـ عليرضا مستجابي
12 مركز بهداشتي درماني جوادالائمه مژگان رجحاني
13 اداره بهزيستي دكتر مريم تقديري
14 فرمانداري شيراز غلام حسين رحمانيان
15 اداره ثبت اسناد و املاك فرشته مرادي
16 سازمان بازرگاني بدرالسادات جزايري آزاد
17 مركز بهداشتي درماني شهيد سلطاني فريبا روستا
18 اداره كار و امور اجتماعي منيژه پاداش نيك
19 دانشكده پرستاري و مامايي نسرين بهمني
20 آموزش و پرورش عشايري پري ناز رفيعي پور
21 آموزش و پرورش ناحيه 1 راضيه صديقي
22 دانشگاه پيام نور زينب زوبين
داوطلبان متخصص نهضت سوادآموزي

برنامه داوطلبان متخصص نهضت سوادآموزي استان فارس پس از ارزشيابي در پنجاهمين اجلاس رؤساي دانشگاه ها مورد داوري و ارزيابي قرار گرفت سپس تأئيد شده و به عنوان يك طرح كشوري به نام داوطلبان متخصص جهت عملياتي نمودن آن به همه كشور اعلام گرديد.

وضعيت فعلي برنامه نهضت سوادآموزي

درصد آموزشياران آموزش ديده در زمينه بهداشت سالمندان، مهارتهاي ارتباطي و بيماريهاي زنان، بيماريهاي مشترك انسان و دام و ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي عروقي و ... تا پايان نيمه اول سال 89، 100 درصد بوده است و درصد سوادآموزان آموزش ديده در زمينه مطالب فوق الذكر 100درصد مي باشد.

 

فعاليتهاي واحد جلب مشاركت مردمي در خصوص برنامه نهضت سوادآموزي

1- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت آموزشياران نهضت سواد آموزي؛

2- توجيه پرسنل بهداشتي و مسؤولين مراكز بهداشتي درماني شهري و ورستايي و پزشكان خانواده در خصوص برنامه؛

3- برگزاري كارگاه آموزشي به روش هاي نوين و مشاركتي جهت آموزشياران؛

4- نظارت بر كلاس هاي آموزشي مسائل بهداشتي در مراكز يادگيري محلي؛

5- تهيه CD، جزوه و پمفلت جهت آموزشياران؛

6- هماهنگي با ساير واحدهاي ستادي و كارشناسان واحدها جهت آموزش آموزشياران؛

7- بررسي گزارشات چك ليست هاي تكميل شده توسط كاردانان مراكز؛

8- تهيه دستورالعمل و فرم هاي مربوطه؛

9- تهيه هديه و لوح تقدير جهت افراد نمونه و برتر؛

10- بررسي افزايش آگاهي سوادآموزان در زمينه مسائل بهداشتي از طريق مصاحبه؛

11- تهيه و تكميل چك ليست نظارت.

 

فعاليتهاي واحد جلب مشاركت مردمي در خصوص برنامه داوطلبان متخصص اتحاديه ها و اصناف

1- هماهنگي با رياست مجمع امور صنفي جهت جذب 2 داوطلب علاقه مند و توانمند در اشاعه آموزش هاي بهداشتي از هر اتحاديه؛

2- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت توانمندسازي داوطلبان متخصص اتحاديه ها در خصوص مسائل بهداشتي؛

3- توزيع كتابچه، CD، پمفلت و تراكت و آخرين پيام هاي بهداشتي به داوطلبين جهت توزيع در بين كليه صنوف؛

4- برگزاري اردوهاي تفريحي جهت تشويق و قدرداني از داوطلبين متخصص اتحاديه ها و اصناف؛

5- هماهنگي جهت غربالگري كليه افراد شاغل در صنوف مختلف؛

6- نظارت و پايش برنامه به صورت فصلي.