رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

واحد حسابداری و امور مالی

فعالیتهای حسابداری

واحد حسابداری و امور مالي

 

تعريف واحد:

اجراي امور مالي با توجه به مقررات و قوانين مربوطه و وصول اعتبارات؛

نگهداري و تنظيم دفاتر اعتباري و تعهدات و ديون مربوطه؛

نگهداري و تنظيم دفاتر حسابداري دريافتي و پرداختي؛

نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات ضوابط مالي مربوطه؛

تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي در سال مالي و ارائه آن به رئيس و مقامات ذيصلاح؛

حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول تحت پوشش.

 واحد حسابداري شامل قسمت‌هاي زير است :

1. رئيس امور مالي

2. اعتبارات و دفتر اداری

3. رسيدگي

4. دريافت و پرداخت

5. درآمد و بيمه گري

6. اموال

7. بايگاني حسابداري

--------------------------------------------------------------------------------

  1-  رئيس امور مالي:

   فعاليت‌هاي موجود در اين واحد از نظر اهميت وظايف و مسؤوليت‌ها و شرايط احراز شامل موارد زير مي باشد.

بکارگيري نظام‌هاي پيشرفته مديريت مالي به منظور استفاده بهينه از منابع؛

همکاري با مديريت بودجه برنامه اي دانشگاه علوم پزشکي جهت اعتبارات دريافتي؛

همکاري با حسابداري معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي در رابطه با رديف‌هاي متمرکز؛

همکاري و ارتباط مستمر با کليه واحدهاي زيرمجموعه مديريت امورمالي دانشگاه علوم پزشکي؛

برنامه ريزي و ساماندهي عمليات مالي در راستاي استراتژي و اهداف تعيين شده توسط دانشگاه علوم پزشکي؛

نظارت کنترل و امضاء کليه قرارداد هاي منعقده بين مرکز و افراد حقيقي و حقوقي مختلف؛

گرفتن تضمين از افراد حقيقي و حقوقي بابت انعقاد قراردادهاي في مابين؛

همکاري مستمر و پيگيري موضوعات مختلف مالي بين حسابداري و مديريت مرکز؛

نظارت و کنترل برامور مربوط به درآمدهاي نقدي و غيرنقدي و ارسال به حساب‌هاي مربوط به دانشگاه؛

تاييد و امضاي کليه اسناد رسيدگي شده و آماده پرداخت، گواهي ضمانت و وام پرسنل؛

نظارت بر مصرف اعتبارات دريافتي از طريق رسيدگي قبل و بعد از خرج؛

همکاري و نظارت بر تهيه ليست‌هاي پرداختي مربوط به پزشکان مشارکتي و دندانپزشکان، واحد طب کار، واحد مبارزه با بيماري‌ها؛

نظارت بر انجام کليه امور مالي مرکز و حسن اجراي امور محوله واحدهاي زيرمجموعه واحدحسابداري باتوجه به آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و اجرايي دانشگاه علوم پزشکي؛

نظارت مستمر بر امور مالي واحدهاي مختلف مراکز بهداشتي و درماني جهت افزايش درآمدها و کاهش کسورات.

--------------------------------------------------------------------------------

 2-  اعتبارات و دفتر اداري:

   کار اين قسمت به طور کلي تامين اعتبار برابر تخصيص هاي داده شده و سپس پرداخت آنان مي باشد.

تخصيص اعتبارات جاري (هر سه ماه يکبار)، بيمه روستايي و اعتبارات درآمدي دانشگاه بصورت ماهيانه؛

صدور چک جهت کسورات اسناد حقوقي، پرداخت‌ها، اسناد شرکت‌ها و ارگانهاي طبق قرارداد؛

پرداخت اجاره محل پايگاه‌هاي بهداشتي، پرکيس دندانپزشکان و پزشکان متخصص؛

تفکيک و تکميل و بايگاني کليه اسناد ؛

نوشتن دفتر بانک، صورت مغايرت؛

ارسال تراز آزمايشي به دانشگاه و معرفي سرفصل هزينه ها با هماهنگي دانشگاه.

--------------------------------------------------------------------------------

3- رسيدگي:

   واحد رسيدگي يا حسابرسي سازمان‌هاي دولتي ناظر بر بودجه دستگاه که بصورت اعتباربه دستگاه اجرايي اعلام مي گردد تا در محل خود هزينه و در قبال اعتبار مصرف شده اسناد هزينه ارائه نمايد و بطور کلي بررسي کند که اعتبار مطلوب اعم از جاري و عمراني در چارچوب قانون محاسبات انجام شده است يا خير. اعمال کلي اين واحد به شرح زير است:

   رسيدگي به اسناد حقوقي، اسناد تمامي پرداخت‌ها، اسناد مربوط به تعمير وسايل دندانپزشکي مراکز تحت پوشش، تسهيلات زايماني مراکز، اسناد دارويي، آزمايشگاهي و ...

--------------------------------------------------------------------------------

  4- دريافت  و پرداخت:

   در اين قسمت کليه پرداخت‌هاي پرسنلي از قبيل حقوق و مزايا، اضافه کاري، حق ماموريت، هزينه لباس، کنترل مواليد، پاداش پايان خدمت، بازخريد مرخصي و ... فعاليت‌هاي اين قسمت بطور کلي بشرح زير مي باشد:

اجراي احکام، ابلاغ‌ها، وام‌ها و ورود اطلاعات مربوط به کليه پرداخت‌هاي پرسنلي، حقوق،80% و 20% بيمه روستايي؛

تهيه اسناد حقوق، پرداخت‌ها و تهيه ليست‌هاي کسورات پرسنلي، اسناد حقوق بيمه روستايي؛

تهيه پرينت ليست‌هاي کسورات، پرداختها، ليست حقوق؛

محاسبه انواع پرداخت‌ها، پاداش ها، اضافه کار و ... و کنترل کليه اسناد و ليست‌هاي پرداختي؛

صدور تسويه حساب حقوقي، فرم افزايش يا کاهش بيمه، فرم افتتاح حساب؛

ارسال چک و ليست‌هاي کسورات ماهيانه به بانک‌ها و دانشگاه علوم پزشکي؛

تکميل و ارسال فايل اطلاعات بودجه اي؛

تهيه ليست و سي دي ماليات حقوق و پرداخت‌ها بصورت جداگانه.

--------------------------------------------------------------------------------

 5- درآمد و بيمه گري :

   الف: درآمد نقدي

   قبوض: در اين قسمت قبوض دريافتي از دانشگاه را در اختيار مراکز بهداشتي درماني قرار داده دريافت‌هاي نقدي آن‌ها طي فيش واريزي در اختيار واحد درآمد جهت اعمال حساب قرار مي گيرد.

   در آمد حاصل از شرکتها (طب کار): هر ماهه مبالغي بابت عملکرد واحد طب کار مستقر در مجتمع بهداشتي درماني نادر کاظمي که جهت انجام معاينات پزشکي اشخاص همراه با قرارداد مربوطه انجام و اين مرکز طي قرارداد مذکور متعهد مي شد که در مدت مقرر نسبت به انجام معاينات پزشکي اقدام نموده و در مقابل کارفرما نيز در موعد مقرر نسبت به پرداخت صورتحساب اقدام نمايد.

   فعاليت‌هاي اين قسمت بطور کلي شامل :

واريز کليه مبالغ واريز شده به حساب اداره از طرف مراکز تحت پوشش به حساب دانشگاه و خزانه داري کل؛

واريز کليه مبالغ ارسالي به حساب اداره از طرف مراکز مختلف بابت طرح غربالگري نوزادان  به حساب پيراپزشکي؛

کنترل قبوض واريزي، فرم‌هاي ارسالي درآمد، پذيرش واحدهاي تحت پوشش؛

تنظيم دفتر روزنامه و دفتر بانک – تهيه تراز مانده قبض‌ها و تحويل دادن قبوض مصرفي به واحدها.

   ب: درآمد غير نقدي (نسخ بيمه)

   يکي از وظايف بيمه گري دريافت درآمدهاي غير نقدي از سازمانهاي طرف قرارداد (خدمات درماني، صنعت نفت، نيروي مسلح، تامين اجتماعي) مي باشد.

   در اين قسمت کليه نسخ بيمه مراکز شهري و روستايي جمع آوري و پس از کنترل و کسر کسورات به صورت درخواستي به سازمان‌هاي مربوطه ارسال مي گردد. پس از دريافت صورت حساب سازمان‌هاي مربوطه مبالغ واريزي را کنترل نموده تا نسبت به واريز آن به حساب درآمدي مرکز والفجر اطمينان حاصل و در صورت لزوم پيگيري نمايند.

پيگيري: درآمدهاي نقدي و غيرنقدي مرکز، آمار مراکزشهري وروستايي، کنترل درآمدهاي مراکز، تغييرات تعرفه ها درطول سال؛

تهيه: تراز عملياتي ماهانه، فرم‌هاي آماري مراکز تحت پوشش، تهيه آمار جهت طب کار و نظام نوين؛

بستن صورت حساب ماهيانه و ارسال به سازمان‌هاي بيمه گر- کنترل نسخ مالي ثبت شده – تحويل گرفتن نسخ بيمه از مراکز- ثبت نسخ بيمه در کامپيوتر- تجميع تمامي نسخ بيمه در برنامه تجميع –آمارگيري، بررسي نسخ و آمار ارسال شده ؛

همکاري با اداره بيمه و بررسي کسورات نسخ اعلام شده از طرف بيمه – چک کردن تغييرات قيمت‌هاي نسخ بيمه با سايت ادارات بيمه؛

بازديد از مراکز تحت پوشش – پيگيري کليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نسخ بيمه گرها.

--------------------------------------------------------------------------------

  6- اموال:

   قسمت جمعداري اموال، کنترل اجناس اموالي و تجهيز و جابجايي اموال مراکز تحت پوشش و صورت برداري از اموال را بر عهده دارد.

صورت برداري اموال مراکز تحت پوشش – تطبيق فرم شماره 19 جديد با پرونده هاي قديم – بازديد از مراکز تحت پوشش؛

حسابرسي پرونده مراکز – جمع آوري اموال مازاد و اسقاطي مراکز – جابجايي اموال در مراکز؛

نوشتن حواله دستي اموال گرفتن امضاء – تنظيم اسناد اموال انتقالي و اسقاطي در دفاتر؛

بررسي پرونده اموالي پرسنل هنگام بازنشستگي يا انتقال جهت تسويه حساب؛

بررسي اسناد حسابداري از نظر اموالي بودن يا نبودن اجناس خريداري شده – برچسب گذاري اموال مراکز تحت پوشش؛

انجام مکاتبات لازم و پيگيري مراحل فروش اموال اسقاطي – ثبت حواله ها و اموال برگشتي و بايگاني اسناد و مدارک مربوط به اموال.

--------------------------------------------------------------------------------

 7- بايگاني حسابداري:

بايگاني احکام حقوقي، نامه هاي اداري و اسناد مربوط به کليه پرسنل؛

صدور گواهي وام، ضمانت حقوقي براساس ضوابط و مقررات؛

تائيديه گواهي حقوقي و ضمانت صادر شده و ارسال آن به بانک مربوطه؛

همکاري با قسمت دريافت و پرداخت و ساير قسمت‌هاي واحد حسابداري.