رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

مراکز شهری

مراکز شهری

خدمات در حال ارائه در مراکز جامع سلامت شهری

 1. مرکز سلامت محسن افتخار
 2. مرکز سلامت شهید سلطانی
 3. مرکز سلامت ابوالفضل (ع)
 4. مرکز سلامت اکبراباد قران
 5. مرکز سلامت حاج جعفر دالکی (طالقانی)
 6. مرکز سلامت علی بن ابیطالب (ع)
 7. مرکز سلامت یقطین (نادرکاظمی)
 8. مرکز سلامت نمازی
 9. مرکز سلامت سهل آباد
 10. مرکز سلامت حضرت عباس (ابیوردی)
 11. مرکز سلامت امام مهدی (عج)
  1. مرکز سلامت حسین بن علی (ع)