رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

آموزش و بهسازی نیرو

آموزش و بهسازی نیرو

وظايف كميته آموزش و بهسازي نيروي انساني


الف – برنامه ريزي در جهت نيازسنجي آموزش پرسنل بخش به تفكيك پست ها، طبقات و رسته هاي شغلي
ب – برنامه ريزي در جهت تهيه و تدوين شناسنامه آموزشي پرسنل بخش و فرآيند به روز رساني آنها
پ – برنامه ريزي در جهت تجزيه و تحليل نتايج حاصل از شناسنامه آموزشي پرسنل بخش
ت – تعيين اهداف و سياست هاي آموزشي به تفكيك طبقات و رسته هاي شغلي با توجه به نتايج حاصل از نيازسنجي
ث – تنظيم برنامه هاي آموزشي مورد نياز كارشناسان به تفكيك پست ها، طبقات و رسته هاي شغلي
ج – هماهنگي با مراكز آموزشي جهت تشكيل برنامه ها و كلاسهاي آموزشي مورد نياز پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي