رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

فناوری

کمیته فناوری

وظايف كميته تخصصي توسعه فناوري اطلاعات


الف – برنامه ريزي براي استقرار شبكه LAN در دستگاه با رعايت اصول مهندسي
ب – برنامه ريزي براي ايجاد جايگاه اينترنتي (وب سايت) دستگاه با رعايت اصول مهندسي
پ – نظارت بر بروز رساني وب سايت دستگاه
ت – بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي در زمينه IT
ث – برنامه ريزي براي استقرار سيستم اتوماسيون اداري (Paper Less) در دستگاه
ج – برنامه ريزي براي فراهم نمودن امكان استفاده از اينترنت در دستگاه با رعايت اولويتها و بحث امنيت
چ – برنامه ريزي براي فراهم نمودن امكان شركت كارشناسان كامپيوتر دستگاه در دوره هاي آموزشي راهبري شبكه،اينترنت و بطور كلي مباحث تخصصي كامپيوتر
ح – برنامه ريزي براي استقرار سيستمهاي يكپارچة اداري و مالي در دستگاه
ح – برنامه ريزي براي استقرار سيستمهاي مديريت اطلاعات (MIS) در دستگاه
د – تهيه طرح جامع ICT دستگاهي