رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 28 آبان 1396

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادات

وظایف کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها


1- تنظیـــم، تصویب و تغییر یا اصلاح آئین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و دیگر دستورالعمل های داخلی مورد نیاز کمیته و تصویب آن توسط کمیسیون تحول اداری
2- اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی برای برانگیختن کارکنان به دادن پیشنهاد مشارکت در پیشبرد وظایف کمیته
3- انتخاب و تهیه فهرست کارشناسان و متخصصین و تعیین گروههای کارشناسی برای بررسی علمی فنی و اجرایی پیشنهادهای دریافت شده
4- سازماندهی چگونگی دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان و یاری در اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده
5- تدوین فعالیتهای تبلیغی برای معرفی فعالیتهای کمیته
6- بررسی مقدماتی پیشنهادهای دریافت شده به منظور توزع آنها میان کارشناسان و متخصصان و گروههای کارشناسی و یا تشخیص و صدور رأی نهایی
7- دریافت نظرهای کارشناسی و تصمیم گیری درباره امتیاز بندی آنها و تصویب پیشنهادها در صورت داشتن شرایط لازم.
8- نظارت و پیگیری اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده و گزارش دهی آن به کمیسیون تحول اداری
9- برگزاری جشنهای لازم برای قدردانی از کارهای برجسته، رسیدگی به اعتراض پیشنهاد دهندگان درباره نتیجه های ارزشیابی از پیشنهاد و نظارت بر اهداء پاداشها و جایزه های مصوب
10- تصویب انواع برگه ها، اسناد و مدارک لازم برای پیشرفت کار و ثبت و ضبط و بایگانی سابقه کار
11- بررسی، تعیین، تصویب و درخواست بودجه مورد نیاز

 

پیشنهادهای تائید شده اولیه در فصل بهار 1396

شرايط وزمينه هاي مناسب جهت ارائه پيشنهاد