رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادات

وظایف کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها


1- تنظیـــم، تصویب و تغییر یا اصلاح آئین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و دیگر دستورالعمل های داخلی مورد نیاز کمیته و تصویب آن توسط کمیسیون تحول اداری
2- اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی برای برانگیختن کارکنان به دادن پیشنهاد مشارکت در پیشبرد وظایف کمیته
3- انتخاب و تهیه فهرست کارشناسان و متخصصین و تعیین گروههای کارشناسی برای بررسی علمی فنی و اجرایی پیشنهادهای دریافت شده
4- سازماندهی چگونگی دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان و یاری در اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده
5- تدوین فعالیتهای تبلیغی برای معرفی فعالیتهای کمیته
6- بررسی مقدماتی پیشنهادهای دریافت شده به منظور توزع آنها میان کارشناسان و متخصصان و گروههای کارشناسی و یا تشخیص و صدور رأی نهایی
7- دریافت نظرهای کارشناسی و تصمیم گیری درباره امتیاز بندی آنها و تصویب پیشنهادها در صورت داشتن شرایط لازم.
8- نظارت و پیگیری اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده و گزارش دهی آن به کمیسیون تحول اداری
9- برگزاری جشنهای لازم برای قدردانی از کارهای برجسته، رسیدگی به اعتراض پیشنهاد دهندگان درباره نتیجه های ارزشیابی از پیشنهاد و نظارت بر اهداء پاداشها و جایزه های مصوب
10- تصویب انواع برگه ها، اسناد و مدارک لازم برای پیشرفت کار و ثبت و ضبط و بایگانی سابقه کار
11- بررسی، تعیین، تصویب و درخواست بودجه مورد نیاز

 

پیشنهادهای تائید شده اولیه در فصل بهار 1396

شرايط وزمينه هاي مناسب جهت ارائه پيشنهاد

گاهنامه كميته نظام پيشنهادهاي مركزپاييز1396

با آيين نامه نظام پيشنهادها بيشتر آشنا شويم*قسمت1

با آيين نامه نظام پيشنهادها بيشتر آشنا شويم*قسمت 2

 

مفهوم نظام پيشنهادها