رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 28 آذر 1397

طرح تکریم

طرح تکریم ارباب رجوع

وظايف كميته تخصصی طرح تكريم ارباب رجوع
برنامه ريزي براي تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه هفتم از هفت برنامه به خصوص با تاكيد موارد زير:
1- شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
2- تدوين منشور اخلاقي سازمان به منظور ايجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع
3- اطلاع رساني مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رساني از طريق بروشور، كتاب راهنما، تابلو اعلانات، استقرار سيستم تلفن گويا و ...
4- نظرخواهي از مراجعان به دستگاه درباره كيفيت و چگونگي برخورد پرسنل بخش
5- ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور تشويق پرسنل بخشي كه موجب رضايت خدمت گيرندگان مي شوند و برخورد با پرسنل بخش خطاكار
6- نظارت بر حسن اجرای طرح تکریم و رفتار کارکنان با مردم
7- کمیته مذکور موظف است کلیه برنامه های تهیه شده و پیشنهادات در چهارچوب وظایف خود را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای روسای کمیته های تخصصی ارائه نماید