رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

طرح تکریم

طرح تکریم ارباب رجوع

وظايف كميته تخصصی طرح تكريم ارباب رجوع
برنامه ريزي براي تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه هفتم از هفت برنامه به خصوص با تاكيد موارد زير:
1- شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
2- تدوين منشور اخلاقي سازمان به منظور ايجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع
3- اطلاع رساني مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رساني از طريق بروشور، كتاب راهنما، تابلو اعلانات، استقرار سيستم تلفن گويا و ...
4- نظرخواهي از مراجعان به دستگاه درباره كيفيت و چگونگي برخورد پرسنل بخش
5- ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور تشويق پرسنل بخشي كه موجب رضايت خدمت گيرندگان مي شوند و برخورد با پرسنل بخش خطاكار
6- نظارت بر حسن اجرای طرح تکریم و رفتار کارکنان با مردم
7- کمیته مذکور موظف است کلیه برنامه های تهیه شده و پیشنهادات در چهارچوب وظایف خود را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای روسای کمیته های تخصصی ارائه نماید