رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

اصلاح نظام استخدامی

اصلاح نظام استخدامی ونیروی انسانی

وظايف كميته تخصصي اصلاح نظامهاي استخدامي و ساختار نيروي انساني


الف – برنامه ريزي براي اجراي دقيق كليه مصوبات هيئت محترم وزيران و بخشنامه هاي شوراي عالي اداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مراجع مربوطه راجع به نظامهاي استخدامي، موضوع برنامه چهارم از هفت برنامه
ب – بررسي مشكلات اجرائي، مصوبات و بخشنامه هاي صادره از مراجع ذيربط در رابطه با طرحهاي طبقه بندي مشاغل، حقوق و مزايا و قوانين و مقررات
پ –پيشنهاد اصلاح ساختار نيروي انساني در صورت نياز
ت – بررسي و تجريه و تحليل وضعيت موجود نيروي انساني دستگاه از نظر: تركيب سني، تركيب تحصيلات رسمي، سوابق تجربي (سابقه كار، نرخ افزايش و كاهش سالانه نيرو در طول برناه هاي اول، دوم و سوم، وضعيت ثبات شغلي (نرخ جابجائي پرسنل بخش)، آموزشهاي مهاتري (حرفه اي) ارائه شده به آنان و تركيب شغلي (پراكندگي پرسنل بخش در سطوح تخصصي – پشتيباني، كارشناسي - اداري، ستادي – اجرائي)
ث –استفاده كامل و مناسب از فن آوري اطلاعات (IT) به منظور تشكيل بانك اطلاعات پرسنلي و دستيابي سريع و به موقع اطلاعات مورد نياز
ج – بررسي و تجزيه و تحليل قوانين و مقررات حاكم بر جذب و نگهداري و ارتقاء نيروي انساني دستگاه در مقايسه با بازار كار (دستگاههاي دولتي ، بخش خصوصي)
چ- ارائه چشم انداز (وضعيت مطلوب) نيروي انساني دستگاه از نظر كميت و تركيب آن در چارچوب مدل منطقي برنامه ريزي نيروي انساني تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور و تعيين راهكارهاي اجرائي براي دستيابي به اين وضعيت
ح – تنظيم و ارائه پيشنهادات لازم و قابل اجرا در مورد جذب، نگهداري، آموزش و بهسازي و ارتقاء، توانايي وافزايش بهره وري پرسنل بخش