رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

منطقی نمودن اندازه دولت

کاهش تصدیگری و منطقی نمودن اندازه دولت

کاهش تصدیگری و منطقی نمودن اندازه دولت

1.    اجرای وظایف حاکمیتی دولت به نحو کارآمد و اثر بخش

2.   گسترش فعالیت بخش غیردولتی از روشهای خصوصی سازی و ارائه ساز و کار مناسب برای نظارت بر حسن اجرای کارها.

3.  ‌انجام خدمات زیربنائی از طریق بخش غیردولتی  با استفاده از روش قیمت تمام شده