رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 27 اسفند 1396

مستندسازی

مستندسازی

نتایج حاصل از بهبود فرآیند در مرکز بهداشت والفجر

 

1-افزایش درصد پزشکان خانواده شهری دارای مراقب سلامت از 6/80درصد به 5/85درصد

2-افزایش درصد میانسالان مراقبت شده در مرکز امام مهدی از 27 درصد به 41درصد

3-افزایش درصد خدمت گیرندگان فیشورسیلانت در مرکز طالقانی از 6/6درصد به8/27درصد

4-افزایش تراکنش واریزی مراکز محیطی یه حساب مرکز بهداشت از 9 به 95

5-کاهش مدت زمان محاسبه شاخص های بهداشتی و ارائه به معاونت بهداشتی از 56روز به 2روز

6-کاهش مدت زمان انجام معاینات طب کار از 3 روز به 1روز

7-کاهش مصرف برق ده ماهه فن کوئل ها از 33 کیلوات به 12 کیلووات

8-کاهش مدت زمان صرف شده جهت انجام مراحل حسابداری جهت غربالگری نوزادان در پایگاه امام رضا از 14دقیقه به 1دقیقه

9-کاهش درصد شکایت از واحد واکسیناسیون در مرکز جامع سلامت احمدبن موسی از 1.33درصد به 0.06درصد

10-افزایش درصد پوشش بازدید از مدارس از 95درصد به 100درصد

11-افزایش درصد پوشش مراقبت بیماریهای سندرمیک در مسافران خارج از کشور از3/14درصد به 100درصد

12-کاهش مدت زمان اخذ مجوز ازدواج از 8/7روز به 3روز

13-افزایش درصد بیماران دیابتی موردانتظار شناسایی شده از 23درصد به 48درصد

14-کاهش مدت زمان ارسال آمار بیماریهای عفونی به معاونت بهداشتی از 3روز به 1روز

15-کاهش مدت زمان انجام کارآموزی دانشجویان از 7روز به 2روز

 

 

اقدامات برجسته سازمان جهت بهبود روش ها و شیوه های انجام کار

 

1-افزایش شاخص مراقبت کودکان

 

2-افزایش شاخص مراقبت نوجوانان

 

3-افزایش شاخص مراقبت جوانان

 

4-افزایش شاخص مراقبت سالمندان

 

5-افزایش شاخص مراقبت میانسالان

 

6-افزایش شاخص مراقبت مادران باردار

 

7-شروع تعمیر 4 مرکز سلامت

 

8-شروع احداث 10 مرکز سلامت جامع

 

9-راه اندازی 4 پایگاه سلامت خرید خدمت

 

10-راه اندازی 2 مرکز سلامت جامعه خرید خدمت

 

11-تعمیر 2 پایگاه سلامت

 

12-تهیه تایمکس جهت کلیه مراکز محیطی

 

13-راه اندازی سیستم پیام جهت مراجعین واحد ازدواجی

 

14-استقرار دستگاه کارتخوان در تمام مراکز محیطی

 

15-استقرار پزشک در تمام طول هفته در مرکز طب کار

 

فرایندهای برتر