رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 28 آذر 1397

مستندسازی

مستندسازی

 

اقدامات برجسته مرکز بهداشت شهدای والفجر جهت بهبود روشها و شیوه انجام کار

1ـ نصب یک بورد الکترونیکی در مرکز والفجر

2ـ افزایش تعداد مراکز سنجش دانش آموزان ابتدایی از 2 مرکز به 13 مرکز و تامین 20 نیروی دندانپزشک وتجهیزات جهت این مراکز

3ـ تبدیل فهرست دستی پرداخت شرکتها به فایل اکسل و ارسال آن به آدرس ایمیل بانک توسط واحد حسابداری

4ـ نصب نرم افزارمعرفی اثر انگشت کارکنا ن در سیستم امور اداری

5ـارسال شکایات بصورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع پزشک خانواده

6ـ استقرار تابلو اطلاع رسانی و سیستم نوبت دهی در پذیرش آزمایشگاه ازدواجی والفجر

7ـ نصب اسکنر اثر انگشت درواحد نمونه گیری خون آزمایشگاه ازدواج والفجر

8ـ راه اندازی 2 آزمایشگاه در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش وانجام آزمایشات غربالگری بیماریهای غیرواگیر در این آزمایشگاهها

9ـ راه اندازی آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت نمازی وانجام آزمایشات مربوط به صدور کارت تندرستی

10ـ اختصاص فضا و تجهیزات جهت انجام پاپ اسمیر در مرکز خدمات جامع سلامت محسن افتخار

11 ـ تامین یک پزشک متخصص طب کار در مرکز طب کار مکتب جعفری در تمام روزهای هفته

12ـ بکارگیری کارشناسان تغذیه در 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و 2 پایگاه سلامت تحت پوشش

13ـ راه اندازی 2 مرکز خدمات جامع سلامت و 1 پایگاه سلامت و 1 خانه بهداشت

14ـ احداث،توسعه و تجدید بنای 7 مرکز خدمات جامع سلامت و 4 پایگاه سلامت و 7 خانه بهداشت

 

 

 

نتایج حاصل ازبهبود فرایندها در مرکز بهداشت شهدای والفجر

 

1ـ کاهش زمان انتظار مراجعین طرح سنجش دانش آموزان از 6 روز به 1/5 روز

 

2ـ غیرحضوری شدن ارسال لیست پرداخت شرکتهای خصوصی طرف قرارداد بامرکز والفجر توسط واحد حسابداری به بانک و در نتیجه کاهش زمان انتظار مسوولین این شرکتها از 3 روز به 1 روز

 

3ـ غیر حضوری شدن معرفی اثر انگشت کارکنان از سوی امور اداری از 4 روز به یک روز

 

4ـ کاهش مدت زمان رسیدگی به شکایت های پزشک خانواده از 31 روز به 8 روز

 

5 ـ کاهش مدت زمان انتظار ارباب رجوع از 25 دقیقه به 15دقیقه در پذیرش صدور گواهی عدم اعتیاد

 

6ـ کاهش مدت زمان انتظار ارباب رجوع از 45 دقیقه به 25 دقیقه برای صدور مجوز ازدواج در پذیرش و خونگیری

 

7ـ افزایش درصد خطرسنجی قلبی عروقی مراکز تحت پوشش والفجر از 31/5 به 56/3 درصد

 

8ـ کاهش مدت زمان انتظار صدورکارت تندرستی از 30 روز به 10 روز در مرکز خدمات جامع سلامت نمازی

 

9 ـ افزایش درصد پوشش مراقبت نوجوان از 17/6 درصد به 80 درصد درپایگاه سلامت محمدی

 

10ـ کاهش زمان انتظار ارباب رجوع طب کاربرای گرفتن نتیجه معاینات از 2 روز به 1 روز

 

11ـ افزایش درصد پوشش مراقبت جوانان از 69/3 به 89/5 در پایگاه سلامت امام مهدی

 

12ـ افزایش درصد پوشش مراقبت پیش از بارداری از 5 درصد به 30 درصد در پایگاه سلامت جوادالائمه

 

13ـ افزایش درصد تشکیل پرونده بارداری از صفر به 75 درصد در پایگاه سلامت علی اصغر

 

 

 

فرایندهای برتر