رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 30 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات

وظایف رابط پاسخگویی به شکایات

 

1-دریافت شکایت شفاهی یا کتبی ارباب رجوع وراهنمایی به مسئول بلافصل متشاکی جهت رسیدگی درجا وپاسخگوی سریع ، دقیق وقوی به شاکی ازطرف مسئولین واحدها

2-دریافت و ثبت شکایات مردم ( مراجعین ) و پرسنل ، از واحد ها، کارکنان مدیران وهمچنین شکایات ارسال شده از طرف نهاد های نظارتی به صورت کتبی یا پست الکترونیکی یا به صورت پیامکی ( با مستندات مربوطه )

3- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایت ها وپیگیری تا اخذ نتیجه به منظور پاسخگویی به شاکی

4- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واطله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی

5- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه وتا حد امکان تجزیه وتحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست مرکز و مافوق در دانشگاه

6- پیگیری گزارشهای تهیه شده جهت مدیران ارشد و ریاست دانشگاه و مشخص نمودن   نتیجه از طرفین مسئولی مربوطه به صورت مکتوب

7-پیگیری های مستمر پاسخ ها وکارشناسی آنها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان

8- ثبت کلیه شکایات رسیده از نهاده ها ، تلفنی یا پیامکی در نرم افزار مربوطه طرح تکریم ونرم افزار اکسل اداره رسیدگی به شکایات

9- دریافت پاسخ و توضیحات مکتوب از متشاکیان در خصوص شکایات مطرح شده

10- پاسخ مکتوب به شکایات شاکیان بعد از نیجه گیری از بررسی وتحقیقات

11- اعلام کتبی تذکرات به متشاکی در صورت نیاز با معرض شدن تخلف

 

 جهت دریافت فایل "فرایند رسیدگی به شکایات" کلیک فرمایید.