رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

سلامت اداری

سلامت اداری

وظایف کمیته سلامت اداری

  1.  شفاف سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی
  2.  بهبود فرهنگ عمومی و تقویت مردمی
  3.  بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغل کارکنان
  4.  تدوین نظام حقوقی موثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات ، اقدامات و فعالیتهای سازمانهای دولتی و عمومی
  5.  افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان

 

پمفلت سلامت اداری