رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 28 مرداد 1397

تعرفه ها

تعرفه

تعرفه خدمات بهداشت دهان و دندان

تعرفه آزمایشگاه

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی