رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

جمعه, 29 دی 1396

تعرفه ها

تعرفه

تعرفه خدمات بهداشت دهان و دندان

تعرفه آزمایشگاه

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی