رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 24 مهر 1397

تعرفه ها

تعرفه

تعرفه خدمات بهداشت دهان و دندان

تعرفه آزمایشگاه

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی