رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 06 خرداد 1398

تعرفه ها

تعرفه

تعرفه خدمات بهداشت دهان و دندان

تعرفه آزمایشگاه

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی