رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 01 خرداد 1398

واحد شکایات

معرفی واحد شکایات

 

واحد رسيدگي به شكايات

جناب آقای کارآمد

 

مسئول كميته رسيدگي به شكايات

مرکز بهداشت شهرستان شیراز-شهدای والفجر

 

 

تماس با ما

 مستقيم


071-32931112
 

 

صندوق صوتی

 

 

071-32342115

 

آدرس

 

خیابان شهدای امدادگر-جنب فرمانداری-مرکز بهداشت شهدای والفجر-طبقه همکف

 

 

شرح وظایف کمیته بازرسی در پاسخگویی به شکایات:


                          1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان دانشکده

                          2- راهنمایی مراجعین در خصوص تکمیل فرم های شکایت
                          3- ارائه فرمهای طرح شکایات به مراجعین
                          4-ثبت شکایات و ارجاع به مافوق جهت اقداماتب بعدی
                          5- مطلع نمودن شاکی از روند بررسی شکایت
                          6- دریافت پاسخ متشاکی که از سوی مافوق به رابط کمیته پاسخگویی ارسال می گردد.
                          7- منعکس نمودن پاسخ به شاکی
                          8- ارسال شکایت به دانشگاه در صورت قانع نشدن شاکی
                          9- پیگیری تا حصول نتیجه