رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 26 دی 1397

واحد شکایات

واحد شکایات

مسئول رسیدگی به شکایات آقای خلیل کارآمد می باشد.

 

مراجعین می توانند از یکی از طرق زیر شکایت خود را اعلام نمایند:

1- از طریق مراجعه حضوری به مسئول رسیدگی به شکایات واقع در مرکز بهداشت شهدای والفجر، طبقه همکف، اتاق 145

2- از طریق ارسال پیامک به شماره 200012700108

3- از طریق تماس تلفنی با شماره 32931112

4- از طریق همین سایت و با تکمیل فرم طرح شکایت

5- از طریق صندوق صوتی با شماره 32342115