رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 31 تیر 1397

افزايش درصد پوشش مراقبت مادران باردار

افزايش درصد پوشش مراقبت مادران باردار از 67 به 70 درصد
           در مناطق زير پوشش مركز بهداشت شهداي والفجر   
 
 افزايش درصد پوشش مراقبت مادران باردار            
                                     

    طرح ضربت پيگيري و فراخوان مراقبت مادران باردار از سوي واحد سلامت خانواده ، جمعيت و مدارس مركز بهداشت شهداي والفجر در مرداد 1396 انجام شد.به گزارش واحـد روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر، با توجه به لزوم افزايش مراقبت مادران در كاهش مرگ مادر و اجراي طرح ضربت پيگيري وفراخوان مراقبت مادران باردار، درصد پوشش مادران باردار در 2 هفته از 67% به 70 % رسيد. دكتر عبدالحسين فرح بخش رئيس اين مركز بهداشت با اعلام اين خبر گفت: تعداد مادران باردار زير پوشش مراقبت شده از 3899 در ابتداي طرح به 4051 نفر در مدت دو هفته در طرح ضربت افزايش يافت. او افزود: براي افزايش پوشش مادران از اين روش ها استفاده شد: فراخوان فوري تلفني تمامي افراد 49-10 سال همسر دار تحت پوشش هر پايگاه توسط مراقبين سلامت براي بررسي بارداري در زنان متاهل، بررسي دفتر سلامت باروري زنان متاهلي كه بيش از 2 ماه از دريافت وسيله پيشگيري آنان گذشته و مراجعه نكرده اند ( از سوي مراقبين سلامت)، اطلاع رساني به پزشكان خانواده در ارجاع مادران باردارتحت مراقبت خودشان به مراقبين سلامت براي مراقبت و ثبت در سامانه،  فراخوان و اطلاع رساني به ماردان كودكان زير يك سال كه براي دريافت واكسن و قطره هاي مكمل مراجعه مي كنند، ثبت مراقبت مادران باردار تحت پوششي كه براي مراقبت فقط به مطب هاي متخصص زنان خصوصي مراجعه مي كنند و  تطبيق آماري دفتر مراقبت مادران و سامانه سيب.