رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 07 خرداد 1397

قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي

قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي

 

 به موجب اصل 141يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي مصوب 12/10/73 مجلس شوراي اسلامي و قانون منع مداخله وزراء نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب سال 1337 ، شايسته است به كليه كاركنان آن مجموعه اطلاع رساني گردد تا چنانچه به عنوان عضو هيات مديره در شركت هاي خصوصي (حتي شركت هاي غير فعال) عضويت دارند، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ اين نامه نسبت به خروج از عضويت يا انحلال شركت اقدام نمايند. در غير اينصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.شايان ذكراست جهل به قانون رافع مسئوليت افراد نمي باشد و طبق قواعد حقوقي پس از اينكه متن قانون در روزنامه رسمي كشور منتشر گرديد افراد مطلع و آگاه به قانون فرض مي شوند.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد