رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 30 خرداد 1397

156 حواله دارويي در شش ماه اول سال پايش شد

    توسط مركز بهداشت شهداي والفجر 

 156 حواله دارويي در شش ماه اول سال پايش شد

 

پایش حواله دارويي در شش ماه اول سال  

 

    به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، 156 حواله دارويي صادره براي مراكز شهري ـ روستايي و پايگاههاي زير مجموعه اين مركز توسط واحد امور دارويي پايش شد. گوهر اسكندري مسوول امور دارويي اين مركز گفت: در اين پايش مبلغ ريالي هزينه شده در شش ماهه اول امسال براي واحدهاي مربوطه،  تلخيص وبمنظور تامين بودجه و برنامه ريزي هاي آتي به واحد حسابداري مركز گزارش شد.