رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 26 آذر 1397

ممكن است 20 تا 30 سال بين زمان شروع بيماري و تماس با مواد سرطان زا فاصله باشد

                      در جمع كارشناسان بهداشت حرفه اي كارخانجات عنوان شد :   
                  ممكن است 20 تا 30 سال بين زمان شروع بيماري و تماس با مواد سرطان زا فاصله باشد

 

فاصله بين زمان شروع بيماري و تماس با مواد سرطان زا  

 

     به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، دكتر عبدالحسين فرح بخش رييس اين مركز بهداشت گفت: ساليانه 8500 مورد جديد سرطان در ايران بوقوع مي پيوندد و سرطان سومين دليل مرگ و مير در ايران مي باشد.وي افزود: ميزان بروز ساليانه سرطان در ايران كمتر از متوسط جهاني است،  اما بروز آن روند رو به افزايشي را طي مي كند و انتظار مي رود،  ميزان بروز ساليانه سرطان تا سال 1409 به 155 هزار مورد در سال برسد، اين فزايش بدليل افزايش اميد به زندگي و افزايش درصد سالمندي مي باشد.دكترفرح بخش تاكيد كرد: بيش از 12 نوع سرطان مربوط به عوامل محيطي و شغلي است و سرطانهاي شغلي 10 تا 20 درصد انواع سرطان را تشكيل مي دهند. 

   در ادامه دكتر راحله نظري كارشناس مبارزه با بيماريهاي غيرواگير اين مركز بهداشت گفت: 20 تا 30 سال ممكن است بين زمان شروع بيماري و تماس با مواد سرطان زا فاصله باشد و اين امر به علت دوره نهفتگي طولاني در بسياري از سرطانهاي شغلي است. وي افزود : با وجود اينكه مخاطرات سرطان شغلي بطور معمول غيرارادي است، اما سرطانهاي شغلي بطور كامل، قابل پيشگيري بوده، مداخلات در سطح محيط هاي كاري مي تواند جان ميليونها نفر را در سال حفظ كند. وي خاطر نشان ساخت: اولين راه پيشگيري از بروز سرطانهاي شغلي و محيطي حذف اين گونه مواد از چرخه مصرف و كاهش تماس و مواجهه كارگران با مواد سرطان زاي مورد استفاده در محيط كار مي باشد و مهمترين راهبرد كنترل سرطان شغلي، كاهش استفاده از عوامل سرطان زا در فرايند هاي كاري و جايگزيني آنها با مواد كم خطر تر مي باشد، در صورتي كه اين روش مقدور نباشد بايستي روشهاي مختلفي براي جلوگيري و يا كاهش مواجهه كارگران با اين عوامل خطرناك بكار گرفته شود، كه يكي از اين روشها استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارگران مي باشد و روش ديگر و كم اثرترين روش مداخله اي، كنترل ميزان مواد سرطان زا در محيط كار مي باشد.

      دكتر نظري در انتها گفت: بايدتمام كارگراني را كه در معرض خطر مواجهه با عوامل سرطان زاي شغلي فرار دارند، از خطرات آن آگاه ساخت و به آنها در مورد روشهاي مناسب حفاظت و ايمني شغلي آموزش داد، زيرا برقراري نظام مراقبتي و معاينات دوره اي كارگران در معرض خطر باعث شناسايي زودرس سرطان و جلوگيري از مرگ زودرس ناشي از آن مي شود. گفتني است اين مطالب در كارگاه آموزشي كه براي 75 نفر از كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در كارخانجات در زمينه پيشگيري و كنترل سرطانهاي شغلي در تاريخ پنجم آبان ماه برگزار گرديد، عنوان شد.