رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 02 مهر 1397

آموزش مربيان مدارس ناحيه 2 آموزش و پرورش شيراز در خصوص خود مراقبتي و طرح سفيران سلامت

مربيان مدارس ناحيه 2 آموزش و پرورش شيراز
 در خصوص خود مراقبتي و طرح سفيران سلامت دانش آموزي آموزش ديدند
 
 آموزش مربيان مدارس ناحيه دو      آموزش مربيان مدارس ناحيه دو
 
 
   به گزارش واحد روابط عمومي مركزبهداشت شهرستان شيراز شهداي والفجر، جلسه آموزشي خود مراقبتي و طرح سفيران سلامت دانش آموز براي 60 نفر از مربيان مدارس آموزش و پرورش ناحيه 2 شيراز در دي 1395 در آن اداره برگزار گرديد. در ابتدا رقيه زياني مسوول واحد آموزش سلامت اين مركز اهداف برنامه سفيران دانش آموزي و چگونگي اجراي آن در مدارس را بيان نمود و گفت: اين طرح از اسفند ماه 1394 در مدارس مقطع سوم متوسطه با هدف ارتقاء سطح سلامت كاركنان در محيط كار اجرا گرديد. وي افزود: در اين برنامه در هر كلاس 3 نفر از دانش آموزان به عنوان سفير سلامت انتخاب مي شوند و مربيان بهداشت كتاب خود مراقبتي را به آن ها آموزش مي دهند و سپس دانش آموزان به همكلاسي و همسالان خود آموزش مي دهند، در دستورالعمل جديد طرح سفيران در مدارس ابتدايي،راهنمايي و متوسطه لازم است 10 درصد از دانش آموزان درهر كلاس به عنوان سفير سلامت انتخاب گردند و كتاب خودمراقبتي به آنها آموزش داده شود، موضوع هر بخش از كتاب شامل تغذيه سالم،خواب خوب،حل مساله،تفكر سالم،مديريت خشم،استرس و سلامت روان است.

   در ادامه ندا خورشيديان كارشناس بهداشت روان اين مركز مهارتهاي كنترل خشم و حل مساله، راهكارهاي آن از جمله كنترل استرس،آرام سازي ،ريشه يابي و جزء نگري در حل مسايل و غيره را بيان نمود.

در بخش بعدي مريم مختارزادگان كارشناس آموزش سلامت اين مركز در مورد خود مراقبتي سازماني در مدارس و چگونگي تدوين برنامه عملياتي، موضوعات سلامت در محيط كار و اهميت تدوين برنامه به حاضرين آموزش داد و گفت: ضروري است اين كميته در مدارس از سوي مربيان بهداشت به صورت ماهيانه برگزار و حداقل يك موضوع سلامت كه براساس نياز هاي كاركنان باشد، بررسي و برنامه عملياتي در فرم مربوط كه شامل موضوع مشكل،اهداف كلي و اختصاصي ،فعاليت ها،ارزشيابي برنامه و پيامد ناشي از اجراي آن براي كاركنان تدوين گردد. وي از جمله موضوعات قابل تدوين در اين كميته را تغذيه سالم ، كنترل استرس، فعاليت بدني و استعمال دخانيات عنوان نمود.