رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 31 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

معرفي واحد برتر كميته پذيرش وبررسي پيشنهادات درفصل تابستان

معرفي واحد برتر كميته پذيرش وبررسي پيشنهادات درفصل تابستان
 
 معرفي واحد برتر كميته پذيرش وبررسي پيشنهادات درفصل تابستان
 
به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز شهداي والفجر با توجه به پيشنهادات بررسي شده در فصل تابستان 1395 در كميته پذيرش و بررسي پيشنهادات،  واحد آموزش سلامت به عنوان واحد برتر فصل تابستان معرفي شد
همچنين پيشنهاد شماره 124858 با موضوع "راه اندازي سامانه شير استاني "كه توسط  دكترعبدالحسين فرح بخش و دكتر هماتاج باغي و فرزانه اميرحشمتي و مژده فارسي مدان ثبت شده است به عنوان پيشنهاد برتر معرفي  گرديد
گفتني است كميته پذيرش و بررسي پيشنهادات اين مركز درتابستان امسال،  3 كميته برگزار و 32 پيشنهاد را بررسي نموده است كه ازاين تعداد 23 مورد تصويب نشده،5 مورد ارسال جهت كارشناسي،و4 مورد براي تصويب نهايي ارسال وپيشنهادات شماره 124154 و 124356 باموضوع اطلاع رساني در خصوص شركت در دوره هاي سهميه آموزشي و درج دوره هاي ثبت نام شده در شناسنامه آموزشي ازسوي  رقيه زياني ثبت شده است.