رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

ثبت دقيق تر مراقبت هاي تغذيه اي و نظارت بر پايگاههاي پزشك خانواده مورد تاكيد قرار گرفت

 از سوي مركز بهداشت شهداي والفجر:

ثبت دقيق تر مراقبت هاي تغذيه اي و نظارت بر پايگاههاي پزشك خانواده مورد تاكيد قرار گرفت
     جلسه توجيهي كارشناسان تغذيه مراكز تحول سلامت با هدف ثبت هر چه دقيق تر مراقبت هاي تغذيه اي با توجه به فعال شدن نقش كارشناس تغذيه در سامانه سيب و نظارت بر پايگاههاي پزشك خانواده از سوي واحد بهبود تغذيه اين مركز بهداشت در 30 بهمن 1395 برگزار شد.به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر،مريم مهارت مسوول واحد بهبود تغذيه اين مركز در اين جلسه در خصوص نحوه كاركرد با سامانه سيب با نقش پذيرش وكارشناس تغذيه مطالبي بيان كرد و روند انجام مراقبت هاي تغذيه اي در سامانه سيب را به طور كامل و با جزئيات مورد بررسي قرار داد.در ادامه با توجه به اهميت انجام هر چه بهتر و با كيفيت خدمات تغذيه اي نحوه نظارت بر پايگاه هاي پزشك خانواده با چك ليست هاي نظارتي جديد منطبق بر انديكاسيون هاي ارجاع و سامانه سيب آموزش داده شد و بر لزوم ثبت علل ارجاع و نظارت هرچه دقيق تر فعاليت مراقبين سلامت تاكيد شد.مهارت در خاتمه گفت: نظارت بهتر و دقيق تر كارشناسان بر برنامه هاي بالا سبب بهبود خدمات ارائه شده و ارتقاء وضعيت سلامت مردم جامعه و رضايتمندي مردم خواهد شد.
 
ثبت دقيق تر مراقبت هاي تغذيه اي