رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

آموزش وانجام معاينات ابتدايي ويژه بانوان

 توسط مركزبهداشت شهداي والفجر
آموزش وانجام معاينات ابتدايي ويژه بانوان وسنجش سلامت براي 783 نفراز بانوان
مراجعه كننده به نمايشگاه منطقه اي مشاركت بانوان درتوسعه پايدارانجام شد


آموزش وانجام معاينات ابتدايي ويژه بانوان

 

    به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، در نخستين نمايشگاه منطقه اي مشاركت بانوان درتوسعه پايدار با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي كه با حضور چهار استان جنوبي كشور در شيراز در دهه فجر برپاست آموزش و انجام معاينات ابتدايي ويژه بانوان براي 86 نفر واندازه گيري رايگان وزن وقد وتوده بدني 197 نفر ، اندازه گيري رايگان فشارخون وقندخون 196 نفر ، آموزش وتشكيل پرونده سبا براي 128 نفر ، معاينه رايگان دندانپزشكي 147 نفراز بانوان مراجعه كننده به اين نمايشگاه توسط بانوان كارشناس و توانمند اين مركز وباهماهنگي مسوول اموربانوان اين مركزبهداشت انجام شد.