رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 07 خرداد 1397

آشنایی دستياران پزشكان خانواده با برنامه واحد سلامت

به همت مركزبهداشت شهداي والفجر 

 150 نفر از دستياران پزشكان خانواده با برنامه واحد سلامت خانواده و جمعيت آشنا شدند  

 

آشنایی دستياران پزشكان خانواده با برنامه واحد سلامت

 

           به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، با توجه به لزوم شروع برنامه هاي واحد سلامت خانواده و جمعيت توسط پزشكان خانواده، كارگاه آموزشي طي سه دوره براي آشنايي 150 نفر از دستياران بخش دولتي و خصوصي توسط كارشناسان مسوول هر برنامه در واحد سلامت خانواده و جمعيت و با همكاري واحد توسعه شبكه، مركز بهداشت شهداي والفجر در سالن اجتماعات اين مركز برگزار گرديد. شايان ذكر است دراين برنامه شركت كنندگان با برنامه هاي سلامت زنان و ميانسالان، سلامت باروري، مادران باردار ، كودكان و سالمندان و نحوه تشكيل پرونده و مراقبتهاي لازم آشنا شدند.اين كارگاه تاكنون طي سه دوره انجام شده است . دوره اول 30 نفر از دستياران بخش دولتي در طي سه روز، دوره دوم 40 نفر از دستياران درمانگاههاي خصوصي در طول سه روز ، دوره سوم 80 نفر از دستياران مطب ها در طول شش روز در حال انجام است.