رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

شيوع اختلالات رواني 14% بار بيماريهاي كشور را شامل مي شود


 در شوراي اداري شهرستان شيراز با بيان جزئيات سند سلامت روان كشور مطرح شد : 
شيوع اختلالات رواني 14% بار بيماريهاي كشور را شامل مي شود

 

شيوع اختلالات رواني            

   

   به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، باتوجه به لزوم اجراي برنامه جامع ارتقاء سلامت روان كشور، جزييات برنامه سند سلامت روان كشور درشوراي اداري شهرستان شيرازواقع درفرمانداري درتاريخ 8/11/93 باحضورروساي ادارات شهرستان شيراز توسط دكترتهمتن رياست اين مركز مطرح شد. در اين جلسه دكتر تهمتن رييس اين مركز ضمن تشكراز توجه مسوولين ادارات و سازمانهاي مختلف گفت : سلامت روان فقط نبود بيماري رواني نيست، بلكه مولفه هاي ديگري را نيز شامل مي شود كه اگر آنها را نيز منظور نمائيم بار مشكلات رواني ـ اجتماعي به مراتب بيشتر خواهد بود .وي تاكيد نمود كه با توجه به شيوع اختلالات رواني كه 14% بار بيماريهاي كشور را شامل مي شود ، همكاري با ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي و داوطلبان بايد ايجاد شود. چرا كه تامين سلامت روان جامعه فراتر از يك سازمان تخصصي تحت عنوان وزارت بهداشت يا دانشگاههاي زير مجموعه آن است و اين مهم نياز به هماهنگي و همكاري بين بخشي دارد. سپس سيمين تاج دهقاني مسوول واحد بهداشت روان اين مركز با مطرح نمودن شاخص هاي بيماران رواني و تاكيد بر اينكه سه علت اول بار اختلالات رواني به ترتيب افسردگي 26% ، اعتياد 24% ، و اختلالات دو قطبي 12% مي باشد، گفت : همكاري بيشتر سازمانها و ادارات مختلف در زمينه ارتقاء سطح آگاهي كاركنان و افراد تحت پوشش هر سازمان لازم و ضروري است وي همچنين با بيان شرح وظايف سازمانها در زمينه اجراي سند سلامت روان كشور در شيراز تاكيد نمود هر كدام از ادارات و سازمانها لازم است يك نماينده ثابت و تام الاختيار به منظور شركت در كميته هاي برنامه ريزي آموزش بهداشت روان با هدف ارتقاء سطح آگاهي كاركنان و شناسايي ودرمان افراد داراي اختلال رواني به مركز بهداشت شهداي والفجر واحد بهداشت روان معرفي نمايند.